Dr inż. Adam Dzidowski

Wydział Informatyki i Zarządzania
Politechnika Wrocławska
Wybrzeże Wyspiańskiego 27
50 - 370 Wrocław
Tel. + 48 71 320-42-12 lub 320-23-81 (sekretariat instytutu)

E-mail: adam.dzidowski@pwr.edu.pl / Twitter: @AdamDzidowski / LinkedIn: Adam Dzidowski
Academia.edu: Adam Dzidowski / Google Scholar: Adam Dzidowski / ResearchGate: Adam Dzidowski

Informacje

Dr inż. Adam Dzidowski - doktor nauk ekonomicznych, adiunkt na Wydziale Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej.

Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych z zakresu nowoczesnych form marketingu, elastycznych struktur organizacyjnych, organizacji sieciowych i wirtualnych, zarządzania kapitałem intelektualnym, innowacyjności, designu, architektury oraz estetyki organizacji. Współautor podręcznika akademickiego "Marketing dla inżynierów".

Prelegent na konferencjach międzynarodowych (Standing Conference on Organizational Symbolism, International Congress of Aesthetics, Art of Management and Organization, Annual Liverpool Symposium on Current Developments in Ethnographic Research in the Social and Management Sciences) i członek sieci badawczych (inVisio, SCOS, TSBJ).

Twórca modelu Potencjału Wirtualizacyjnego (model określający gotowość przedsiębiorstwa do funkcjonowania w dynamicznych strukturach sieciowych) oraz  koncepcji badawczej "IDEALS" (Innovation through Design, Engineering and Architecture for Learning and Sustainability), jak rownież modelu stosowanej estetyki organizacyjnej "P3 (Projekt - Przestrzeń - Piękno)".

Prowadzi wykłady autorskie na Politechnice Wrocławskiej oraz wykłady wizytujące i gościnne na uczelniach zagranicznych (SRH Hochschule Berlin, Karel de Grote Hogeschool Antwerp, D.SCHOOL École des Ponts ParisTech), jak również prelekcje popularnonaukowe.

W swoich pracach badawczych koncentruje się na wpływie zmian społecznych, technologicznych i kulturowych na strukturę oraz strategię przedsiębiorstw. Obecnie prowadzi badania nad procesami konwersji wiedzy, kreatywnością i zarządzaniem kapitałem intelektualnym  w aspekcie designu, architektury i estetyki organizacji.

Aktualności (Twitter @AdamDzidowski):

Praca naukowo-badawcza

Zainteresowania badawcze:

 • Architektura organizacyjna (struktura organizacyjna, architektura korporacyjna, przestrzeń pracy, alternatywne miejsca pracy, przepływy)
 • Zarządzanie procesami projektowymi (design management, design thinking, myślenie wizualne)
 • Estetyka organizacji (sensoryka i piekno organizacji, interwencje artystyczne, socjologia wizualna, sztuka a zarządzanie)
 • Przemysły kreatywne i przemysły kultury (innowacyjność, twórczość i kreatywność w biznesie)
 • Marketing (marketing internetowy, partnerski, międzynarodowy i międzykulturowy) i public relations (corporate design, corporate identity)
 • Nowoczesne struktury organizacyjne (przedsiębiorstwa rozszerzone, organizacje sieciowe, wirtualne, fraktalne i płynne)

Publikacje naukowe:

 1. Dzidowski Adam,  Sztuka i estetyka organizacji w ujęciu formującym : rola wizualizacji i rysowania w rozwoju organizacyjnym., Sztuka i Dokumentacja. 2016, nr 14, s. 48-62.
 2. Dzidowski Adam, Projektowanie dla świata posthumanistycznego., 2+3 D. Grafika Plus Produkt. 2016, nr 60, s. 29-33.
 3. Dzidowski Adam,  Form follows fun: the workspace as a playground., Self/ie-Design It : the 4th International Biennial of Interior Design, INAW2016 / [red. Beata Gibała-Kapecka]. Kraków : Biuro Biennale INAW2016, 2016. s. 122-148.
 4. Dzidowski Adam, Architektura organizacyjna : pomiędzy strukturą a przestrzenią organizacji., Rocznik Lubuski. 2015, t. 41, cz. 1, s. 157-169.
 5. Dzidowski Adam, Corporate image and organizational space., Image in space : contributions to a topology of images / ed. by Martin Nitsche. Nordhausen : Verlag Traugott Bautz, 2015. s. 97-111.
 6. Dzidowski Adam, Dzidowski S., Mapowanie wiedzy o mechanizmach umacniania metali jako sposób na innowacyjne projektowanie i wytwarzanie blach karoseryjnych., Rudy i Metale Nieżelazne. 2015, R. 60, nr 11, s. 610-619.
 7. Dzidowski Adam, New and speculative organisational aesthetics., Organizational Aesthetics. 2015, vol. 4, nr 1, s. 19-31.
 8. Dzidowski Adam, The map and the territory. Sensemaking and sensebreaking through the organisational architecture., Problemy Zarządzania. 2014, nr 4(49), s. 29-44.
 9. Dzidowski Adam,  Design i architektura, czyli o estetyce skuteczności.
  W: Skuteczność sztuki / pod red. Tomasza Załuskiego. Łódź : Muzeum Sztuki, 2014. s. 118-137.
 10. Dzidowski Adam,  Kompetencje wizualne w zarządzaniu organizacjami gospodarczymi i edukacji kadry menedżerskiej., Zeszyty Artystyczne. 2013, nr 24, s. 143-153.
 11. Dzidowski Adam, Menedżer jako projektant, architekt i artysta.
  W: Transfer wiedzy na rzecz jakości życia / red. Piotr A. Wrzecionarz, Bogna Bartosz, Tomasz Siemież. Warszawa : ENETEIA Wydawnictwo Pyschologii i Kultury, 2013. s. 113-122.
 12. Dzidowski Adam, Od produktywności do kreatywności. Ewolucja funkcji motywacyjnych przestrzeni biurowej.
  W: Architektura przymusu : interdyscyplinarne studia nad dyscyplinującymi funkcjami architektury / pod red. Tomasza Ferenca i Marka Domańskiego. Łódź : Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego, 2013. s. 209-219.
 13. Dzidowski Adam, Metody jakościowe w zarządzaniu wiedzą i ocenie kapitału intelektualnego, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2012, nr 262, s. 96-109
 14. Baruk A.I., Hys K., Dzidowski A.: Marketing dla inżynierów, PWE, Warszawa 2012
 15. Dzidowski Adam: Podejście antropologiczne w rozpoznawaniu interesów pracobiorców, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 223, s. 22-29
 16. Dzidowski Adam: Organizacje wirtualne we współczesnej gospodarce, Przegląd Organizacji, 2011, nr 7-8, s. 20-24
 17. Dzidowski Adam: Antropologia wizualna organizacji, Problemy Zarządzania, 2011, nr 2(32), s. 51-62
 18. Dzidowski Adam: Design Management - zarządzanie procesami projektowymi i innowacyjnymi w pracy inżyniera.
  W: Kreowanie zachowań innowacyjnych, przedsiębiorczych i twórczych w edukacji inżyniera / pod red. Jana Skoniecznego. Wrocław : Indygo Zahir Media, 2011, s.185-205
 19. Dzidowski Adam: Ocena efektywności współpracy przedsiębiorstw w strukturach sieciowych, Zeszyty Naukowe - Kolegium Gospodarki Światowej, 2011, nr 32, s. 89-101
 20. Dzidowski Adam, Dzidowski Stanisław: Procesy wtórnego kształtowania metali jako przyczyna pogorszenia niezawodności wyrobów hutniczych przeznaczonych do pracy w podwyższonych temperaturach, Rudy i Metale Nieżelazne, 2011, R. 56, nr 11, s. 637-644
 21. Dzidowski Adam: Pomiędzy jakością a czasem - rola niezawodności w doskonaleniu procesów i budowaniu przewagi konkurencyjnej, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 169, s. 202-211
 22. Dzidowski Adam: Zarządzanie wdrożeniem nowego produktu w aspekcie ekologicznym. Zielona Planeta, 2010, nr 4, s. 9-11
 23. Dzidowski Adam: Estetyka jako inspiracja rozwoju nauk o zarządzaniu.
  W: Nie tylko Internet : nowe media, przyroda i "technologie społeczne" a praktyki kulturowe / pod red. Janusza Muchy. Kraków : Zakład Wydawniczy "NOMOS", cop. 2010. s. 432-444
 24. Dzidowski Adam: Uwarunkowania rozwoju organizacji wirtualnych.
  W: TRANS'09 : Wspólna Europa : partnerstwo przedsiębiorstw jako czynnik ograniczania ryzyka działalności gospodarczej : praca zbiorowa / pod red. Haliny Brdulak, Elżbiety Duliniec, Tomasza Gołębiowskiego. Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2009. s. 37-47
 25. Dzidowski Adam: Model potencjału wirtualizacyjnego przedsiębiorstw, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009, nr 52, s. 374-380
 26. Dzidowski Adam: Determinanty rozwoju organizacji wirtualnych w Polsce.
  W: Współpraca w rozwoju współczesnych organizacji / pod red. Anny Adamik i Stefana Lachiewicza. Łódź : Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2009. s. 196-205.
 27. Dzidowski Adam, Radosiński Edward: Potencjał wirtualizacyjny polskich przedsiębiorstw.
  W: Od robotnika do internauty : w kierunku społeczeństwa informacyjnego : 40-lecie socjologii w Akademii Górniczo-Hutniczej / pod red. Anny Siwik i Lesława H. Habera. Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2008. s. 541-550
 28. Dzidowski Adam, Radosiński Edward: Wskaźniki efektywności funkcjonowania organizacji sieciowych i wirtualnych.
  W: Mikroekonomiczne aspekty funkcjonowania przedsiębiorstw. Red. Tadeusz Dudycz. Wrocław : Indygo Zahir Media., cop. 2008. s. 7-14.
 29. Dzidowski Adam, Dzidowski Edward: Problemy proniezawodnościowego kształcenia inżynierów.
  W: I Kongres Mechaniki Polskiej. KMP 2007 [Dokument elektroniczny, Warszawa, 28-31 sierpnia 2007 r / Red. J. Kubik, W. Kurnik, W. K. Nowacki] Warszawa : Oficyna Wydaw. PWarsz., 2007. 8 s., 6 rys., bibliogr. 7 poz., Summ.
 30. Dzidowski Adam: Rola zaufania w tworzeniu organizacji wirtualnych.
  W: Społeczeństwo informacyjne. Aspekty funkcjonalne i dysfunkcjonalne. III Ogólnopolska konferencja naukowa, Kraków, 23-24 czerwca 2005 / Red. Lesław H. Haber, Marian Niezgoda. Kraków : Wydaw. UJ, 2006. s. 536-545.
 31. Dzidowski Edward, Dzidowski Adam: Miejsce i rola niezawodności wytrzymałościowej materiałów w zarządzaniu jakością.
  W: X Krajowa Konferencja Wytrzymałości i Badania Materiałów. Kudowa-Zdrój, 20-22 września 2006. Poznań: Ośrodek Doskonalenia Kadr SIMP 2006 s. 216-223, 6 rys. bibliogr. 7 poz. Summ.
 32. Dzidowski Adam: Rola kluczowych umiejętności i zasobów w tworzeniu organizacji wirtualnych.
  W: Współczesne czynniki rozwoju przedsiębiorstwa. Red. nauk. A. Peszko. Kraków: Uczel. Wydaw. Nauk.-Dydakt. AGH 2005 s. 69-79, 2 rys. 3 tab. bibliogr. 29 poz.
 33. Dzidowski Adam: Virtual organization - two decades of experience.
  W: Electronic commerce. Theory and applications. Ed. by Jacek Wachowicz. Gdańsk: Wydział Zarządzania i Ekonomii PGdań. 2005, s. 7-16, 5 rys. bibliogr. 29 poz.
 34. Dzidowski Adam: Czynniki wpływające na rozwój organizacji wirtualnych.
  W: Nowoczesne przedsiębiorstwo. Red. Stefan Trzcieliński. Poznań: Instytut Inżynierii Zarządzania PPozn. 2005, s. 74-84, 3 rys. 3 tab. bibliogr. 34 poz.
 35. Dzidowski Adam, Radosiński Edward: Łańcuch wartości dodanej a Internet.
  W: Społeczeństwo informacyjne. Wizja czy rzeczywistość? II Ogólnopolska konferencja naukowa. Red. Lesław H. Haber. [Kraków, 30 maja 2003]. T. 1. Kraków: Uczel. Wydaw. Naukowo-Dydaktyczne AGH 2004, s. 191-203, 3 rys. 1 tab. bibliogr. 26 poz.
 36. Dzidowski Adam, Radosiński Edward: Rozwój e-biznesu w Polsce.
  W: Przedsiębiorstwo przyszłości - fikcja i rzeczywistość. [Praca zbiorowa pod red. nauk. Ireny K. Hejduk]. Warszawa: Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle Orgmasz 2004, s. 199-214, 1 rys. 1 tab.
 37. Dzidowski Adam, Radosiński Edward: Rzeczywisty wpływ Internetu na długość kanałów dystrybucji.
  W: Praktyka zarządzania nowoczesnym przedsiębiorstwem. Red. Marek Fertsch, Stefan Trzcieliński. Poznań: Instytut Inżynierii Zarządzania PPozn. 2003, s. 33-39, bibliogr. 17 poz.
 38. Dzidowski Adam, Radosiński Edward: Internet a orientacja strategiczna przedsiębiorstwa.
  W: Koncepcje zarządzania przedsiębiorstwem (w otoczeniu burzliwym i nieprzewidywalnym). Red. Leszek M. Pacholski, Stefan Trzcieliński. Poznań: Instytut Inżynierii Zarządzania PPozn. 2003, s. 26-32, 2 rys., bibliogr. 8 poz.
 39. Dzidowski Edward, Dzidowski Adam: Reliability and production quality problems in countries oriented towards technology transfer. Problemy jakości i niezawodności produkcji w krajach zorientowanych na transfer technologii.
  W: Proceedings of IInd International Conference on Advances in Production Engineering. APE' 2001. Ed. L. Dąbrowski. Warsaw, June 7-9, 2001. Pt. 1. [Warszawa]: Oficyna Wydaw. PWarsz., cop. 2001 s. 199-206, 3 rys., bibliogr. 27 poz.

Aktualna lista w bazie DONA

Ważniejsze wystąpienia konferencyjne:

 1.  "Methodological issues in usability research conducted on people with disabilities" (Wystąpienie w ramach konferencji "International Seminar of Ergonomics", Tarnów, 05.2017)
 2. "From the photographer to the visual researcher. Problems with visual organisational ethnography" (Wystąpienie w ramach konferencji "ESA RN 20: International Conference on Qualitative social research and contemporary qualitative methods", Kraków, 09.2016)
 3. "Form follows fun: The workspace as a playground" (Wystąpienie w ramach konferencji "4th International Biennial of Interior Design", Kraków, 03.2016)
 4. "Sztuczna inteligencja a estetyka organizacji" (Wystąpienie w ramach konferencji "HOMO INFORMATICUS 3.0 – informatyka, człowiek, społeczeństwo", Poznań, 12.2015)
 5. "Design - pomiędzy techne a phronesis" (Wystąpienie w ramach konferencji "Filozofia w Zarządzaniu Wiedzą. Refleksja nad wiedzą, refleksja w działaniu.", Poznań, 11.2015)
 6. "Wiedza i terytorium. Przestrzenne aspekty konwersji wiedzy we współczesnych przedsiębiorstwach" (Wystąpienie w ramach "10 Polskiego Zjazdu Filozoficznego", Poznań, 09.2015)
 7. "Speculative organisational design" (Wystąpienie w ramach konferencji "Ekonomia, kultura, wartości - Metaekonomia", Gdańsk, 06.2015)
 8. "Rysunek i rysowanie w praktyce badań nad organizacjami" (Wystąpienie w ramach konferencji "IV Transdyscyplinarne Sympozjum Badań Jakościowych", Poznań, 05.2015)
 9. "Mapa i terytorium. Pomiedzy strukturą a przestrzenią organizacyjną" (Wystąpienie w ramach konferencji "III Transdyscyplinarne Sympozjum Badań Jakościowych", Zielona Góra, 09.2014)
 10. "Applied organisational aesthetics: Design, architecture and art in managerial practice."  (Wystąpienie w ramach konferencji "7th Art of Management & Organization Conference", AoMO, Copenhagen Business School, Kopenhaga, 08.2014) 
 11. "The office as a playground" (Wystąpienie w ramach konferencji "32nd Standing Conference on Organizational Symbolism", SCOS, Utrecht University School of Governance, Utrecht, 07.2014)
 12. "From the photographer to the visual researcher. The restrictions of skills, style and quality in photography-based research." (Wystąpienie w ramach konferencji "Anthropology and Photography", Royal Anthropological Institute, British Museum, London, UK, 05.2014)
 13. "Leaders as Architects" (Wystąpienie w ramach konferencji "ICLCity2014 - Innovation, Creativity and Leadership - Research and Practice", City University London, UK, 04.2014)
 14. "The map and the territory. Sensemaking through the organisational structure and space." (Wystąpienie w ramach konferencji "The Politics of Meaning-making / Meaning-breaking" The 8th Annual Liverpool Symposium on Current Developments in Ethnographic Research in the Social and Management Sciences, University of Liverpool Management School, Vrije Universiteit Amsterdam, Holland, 08.2013)
 15. "Applied organisational aesthetics. Managers as designers, architects and artists." (Wystąpienie w ramach konferencji "19th Jubilee International Congress of Aesthetics (Berlin 1913 – Krakow 2013)", International Society for Aesthetics, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polska, 07.2013)
 16. "Binding structure and space. The aesthetics of organisational architecture." (Wystąpienie w ramach konferencji "31st Standing Conference on Organizational Symbolism", SCOS, Uniwersytet Warszawski, Warszawa, Polska, 07.2013)
 17. "Od zdjęć do badań wizualnych. Refleksja na temat wykorzystania fotografii w badaniach jakościowych." (Wystąpienie w ramach "Transdyscyplinarnego Sympozjum Badań Jakościowych", Uniwersytet Łódzki, Łódź, 06.2013)
 18. "Projekt, przestrzeń, piękno (P3). Rola designu, architektury i estetyki w kształtowaniu strategii przedsiębiorstwa" (Wystąpenie w ramach konferencji "NIEwidzialny DIZAJN", School of form, Poznań, 01.2013)
 19. "Innovation through design, architecture and aesthetics. Visual aspects of intellectual capital and knowledge management processes." ( Wystąpienie w ramach sympozjum "Advancing Visual Methods in Business and Management  Studies: inVisio symposium", University of Essex, Colchester, UK, 11.2012)  
 20. "Metody wizualne w badaniu kultury organizacyjnej" (Wystąpienie w ramach "Transdyscyplinarnego Seminarium Badań Jakościowych", Kazimierz Dolny nad Wisłą, 06.2012)

Prelekcje:

 • "New products design for engineers" (Wygłoszenie wykładu dla BEST Wrocław, Autumn Course 2016, 09.2016)
 • "IDEA - Innowacyjność, Design, Estetyka i Architektura w Biznesie" (Cykl wykładów dla studentów Wydziału Architektury Wnętrz ASP w Krakowie, 05.2016)
 • "Myślenie projektowe a przedsiębiorczość" (Wygłoszenie wykładu dla studentów Wydziału Form Przemysłowych ASP w Krakowie, 03.2016)
 • "Estetyka a projektowanie organizacji" (Wygłoszenie wykładu dla studentów Wydziału Form Przemysłowych ASP w Krakowie, 12.2015)
 • "Architektura organizacyjna - mapy i terytoria" (Wygłoszenie wykładu inauguracyjnego dla studentów Wydziału Architektury Wnętrz ASP w Krakowie, 10.2015)
 • "Jak właściwie wykorzystać nowe technologie w realizacji globalnej komunikacji marketingowej" (Cykl prelekcji organizowanych przez British Polish Chamber of Commerce, Enterprise Europe Network i Sagiton, Warszawa, Wrocław, Kraków, 2015)
 • "Leaders as architects" (Prelekcja dla firmy konsultingowej Stordes, Amsterdam, Holandia, 07.2014)
 • "Mapa i terytorium, czyli o architekturze organizacyjnej" (Prelekcja dla biura Google Kraków, 05.2014)
 • "Technologia, człowiek, biznes. Integratywne podejście do innowacyjności" (Prelekcja w ramach targów "4 FUTURE", CSK COMARCH, Kraków, 06.2013)
 • "Design Thinking – wzornictwo w strategii zarządzania przedsiębiorstwem" (Prelekcja w ramach seminarium "Dolnośląskiej Sieci Wzornictwa Przemysłowego", LETIA Business Center, Legnica, 04.2013)
 • "Design, architektura i estetyka w strategii innowacyjnej przedsiębiorstw" (Prelekcja w ramach seminarium "Design a jakość życia", ASP, Wrocław, 12.2012)
 • "Design i architektura, czyli o estetyce skuteczności" (Prelekcja w ramach cyklu wykładow "Skuteczność sztuki", Muzeum Sztuki, Łódź, 12.2012)
 • "Design Thinking – wzornictwo w strategii zarządzania przedsiębiorstwem" (Prelekcja w ramach seminarium „Dolnośląskiej Sieci Wzornictwa Przemysłowego” , Dolnośląski Park Technologiczny T-Park, Szczawno Zdrój, 11.2012)
 • "Estetyka marketingu i zarządzania, czyli rola piękna w biznesie" (Prelekcja podczas Wrocławskich Dni Coworkingu, w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w Polsce, Wrocław, 11.2011)
 • "Zarządzanie  wdrażaniem  nowego  produktu w aspekcie ekologicznym" (Prelekcja w ramach konferencji "Dlaczego warto być EKO? Rola ekodesignu w przedsiębiorstwie.", Wrocław, 04.2010)

Uzyskane granty

 • "Rola myślenia projektowego, podejścia antropologicznego i architektury korporacyjnej w tworzeniu proinnowacyjnej kultury organizacyjnej"
  (grant dla Młodych Pracowników Nauki, 2013)
 • "Rola podejścia projektowego (Design Management i Design Thinking) w kształtowaniu strategii polskich przedsiębiorstw"
  (grant dla Młodych Pracowników Nauki, 2012)
 • "Wpływ czynników cywilizacyjnych i kulturowych na kształtowanie struktur organizacyjnych oraz strategii rynkowych współczesnych przedsiębiorstw"
  (grant dla Młodych Pracowników Nauki, 2011)
 • "Determinanty tworzenia organizacji wirtualnych"
  (grant promotorski KBN nr: 1 H02D 057 27, 2004-2007)

Uczestnictwo w komitetach naukowych:

 • "New Curricula for e-Leadership" (przewodniczący komitetu organizacyjnego)
 • Students' Science Conference - KNS (członek komitetu naukowego, recenzent  i współprzewodniczący sesji)
 • "Studencki Turniej Negocjacyjny" (juror)

Współpraca naukowa z jednostkami gospodarczymi i administracyjnymi:

 • E-leadership - European Guidelines and Quality Labels for new Curricula Fostering e-Leadership Skills (European Commission DG Enterprise and Industry)
 • Skuteczność sztuki (Muzeum Sztuki w Łodzi)
 • Dolnośląska Sieć Wzornictwa Przemysłowego (Urząd Miasta Wrocławia, ASP Wrocław)
 • Zaprojektuj swój zysk (Instytut Wzornictwa Przemysłowego)
 • Akcelerator Design (Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej)

Praca doktorska:

 • "Determinanty tworzenia organizacji wirtualnych"
  (stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, decyzja Rady Wydziału z dnia 10.07.2007 - praca obroniona z wyróżnieniem)

Praca magisterska:

 • "Wykorzystanie Internetu w działaniach marketingowych przedsiębiorstw"
  (dyplom magistra inżyniera na kierunku Zarządzanie i Marketing z dnia 24.06.2002)

Dydaktyka i wykłady gościnne

Wykłady wizytujące i gościnne:

 • "Design and innovation management" (Wykłady wizytujące na kierunku Business for Exchange, Karel de Grote Hogeschool, Antwerpia, 03.2014, 02.2015, 02.2016)
 • "IDEALS - Innovation through Design, Ethnography and Architecture for Learning and Sustainability" (Wykłady gościnne dla D.SCHOOL École des Ponts ParisTech, Paryż, 02.2013)
 • "Marketing in the information society" (Wykłady gościnne dla Karel de Grote Hogeschool, Antwerpia, 01.2013)
 • "Marketing in the information society" (Wykłady gościnne dla SRH Hochschule, Berlin, 09.2012)
 • "Obraz i fotografia" oraz "Zarządzanie kulturą" (Wykłady dla Wrocław Design Institute, Wrocław, 2010-2011)
 • „Systemy informatyczne w zarządzaniu” (Wykłady gościnne dla Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu, Radom, 02.2009)
 • „Handel elektroniczny w biznesie międzynarodowym” oraz „Ryzyko, zaufanie i reputacja w handlu międzynarodowym” (Wykłady gościnne dla Wyższej Szkoły Bankowej, Wrocław, 11-12.2007)

Wykłady i kursy autorskie prowadzone na PWr

 • Marketing w Internecie / Strategie marketingowe w mediach cyfrowych / E-marketing
 • Marketing międzynarodowy i międzykulturowy
 • Design i zarządzanie procesami twórczymi
 • Marketing in the information society

Promotorstwo prac dyplomowych

Zapraszam do pisania prac dyplomowych pod moim promotorstwem. Zakres interesującej mnie problematyki znajduje się w opisie zainteresowań badawczych (m.in. marketing internetowy, społecznościowy, międzynarodowy i międzykulturowy, public relations i corporate identity, design i zarządzanie procesami twórczymi, antropologia i metody jakościowe w badaniach nad organizacjami, zarządzanie wiedzą i kapitałem intelektualnym, organizacje sieciowe i wirtualne, przemysły kreatywne).

Informuję, że zapisani do mnie dyplomanci zobowiązani są do regularnych konsultacji postępów swojej pracy. Konsultacje dla dyplomantów odbywają się w ramach zwykłych konsultacji lub ustaleń indywidualnych.

Zaliczenie kursu "Praca Dyplomowa (1)" zależy od regularnych konsultacji i oddania pierwszego rozdziału pracy (studia literaturowe przedstawiające stan wiedzy na temat wszystkich kwestii poruszonych w temacie pracy), o objętości około 20-30 stron.

Zaliczenie kursu "Praca Dyplomowa (2)" zależy od regularnych konsultacji (ok. raz w miesiącu) i oddania całości pracy (studiów literaturowych, analiz i badań własnych oraz wniosków) na trzy  tygodnie przed końcem semestru.

Zasady pisania prac dyplomowych i warsztatowych (5K):

 1. Kompozycja - Praca dyplomowa jest pracą naukową. Stosuje się do niej typową strukturę składająca się z: wstępu określającego genezę pracy, problem badawczy i cel pracy, kwerendy literaturowej określającej aktualny stan wiedzy o problemie badawczym, części analitycznej, w której poszukuje się sposobów rozwiązania problemu badawczego i części projektowej, w której przedstawia się uzasadnione badaniami własnymi propozycje realizacji celów pracy. Objętość "typowej" pracy magisterskiej to około 100 stron, równomiernie podzielonych na poszczególne zagadnienia.
 2. Konstrukcja - Struktura pracy powinna opierać się na "Modelu Choinki", tzn.: problem badawczy stanowi podstawę pracy (korzenie), cel pracy jest osią pracy (pniem), poszczególne rozdziały zwężają się ku "górze", przechodząc od ogółu do szczegółu i zazębiając się ze sobą, tak aby koniec jednego rozdziału był logicznym wstępem do kolejnego (gałęzie), praca kończy się wynikami badań własnych (gwiazda) lub wnioskami ogólnymi (szpic). Temat pracy jest elementem spajającym wszelkie, zawarte w niej rozważania (łańcuch). W pracy niezbędne są też materiały ilustracyjne, takie jak tabele, wykresy, studia przypadków (bombki).
 3. Kontekst - Praca powinna opierać się na aktualnych badaniach i studiach literaturowych dostępnych w książkach, artykułach i Internecie. Wszelkie cytowane pozycje literaturowe, wyniki badań, modele, dane liczbowe, oryginalne stwierdzenia muszą być odpowiednio opisane, stosownymi odwołaniami bibliograficznymi (np. [Kowalski 2009, s. 123] dla Kowalski J., Tytuł, Wydawnictwo, Miejsce, 2009). W opracowaniu danych literaturowych należy dążyć do syntezy wielu źródeł i nie ograniczać się do jednej pozycji/perspektywy poznawczej. Cytowane dane statystyczne nie powinny być starsze niż 3 lata. Źródła internetowe przytaczamy podobnie do źródeł tradycyjnych, podając imię autora i/lub tytuł artykułu, adres URL, datę publikacji i datę pobrania. Wszystkie rysunki i tabele muszą być opisane tytułem i źródłem pochodzenia (ewentualnie opisem "opracowanie własne").
 4. Konkret - Wszelkie stwierdzenia, poglądy i opinie wartościujące muszą bazować na konkretnych danych, badaniach własnych, bądź odwołaniach literaturowych. Wyrażane sądy nie mogą mieć charakteru ogólnikowego i powinny zawsze uwzględniać specyfikę problemu badawczego, badanej organizacji, wybranej branży lub zakresu tematycznego. Przytaczane przykłady (case studies) zawsze służą krytycznej analizie i musza być opisywane z uwzględnieniem zakresu tematycznego pracy. Badania własne mogą mieć charakter ilościowy (statystyki, ankiety) lub jakościowy (wywiady, obserwacje).
 5. Krytyka - Celem pracy naukowej jest prezentacja oryginalnych poglądów autora. Analiza prezentowanych w pracy poglądów i badań nie może ograniczać się jedynie do ich prezentacji. Konieczne jest krytyczne ustosunkowanie się do przedstawianych treści, uwzględnienie ich kontekstu, reprezentatywności, aktualności i stosowalności przy rozwiązywaniu wybranego problemu badawczego. Dotyczy to również badań własnych, zwłaszcza w zakresie ich pełności, reprezentatywności i umocowania wniosków końcowych. Uwaga: pracy nie piszemy w pierwszej osobie (np. zamiast "przedstawiłem", powinno być "w pracy przedstawiono").

In English

About

Adam Dzidowski, Ph.D.

Researcher, academic lecturer and business consultant. Doctor of economic sciences in the field of management sciences, assistant professor in the Faculty of Computer Science and Management at Wrocław University of Technology (Poland).

He conducts research on marketing, innovation, creativity and intellectual capital management in the context of leadership, design thinking, corporate architecture and organizational aesthetics. Author of a few dozen of scientific articles. Co-author of the academic handbook “Marketing for engineers”. Originator of Virtual Potential Model (a model for describing the maturity of an enterprise to function within network and virtual structures) and a research framework IDEALS (Innovation through Design, Ethnography and Architecture for Learning and Sustainability). Presenter at international conferences (e.g. Standing Conference on Organizational Symbolism, International Congress of Aesthetics, Art of Management and Organization) and the member of research networks (inVisio, SCOS, EGOS, TSBJ).

As an academic teacher he developed original courses and lectures about on-line, multinational, cross-cultural marketing and design management. He provides several courses in English (e.g. Design and Innovation Management, Marketing in the Information Society, Contemporary Management, Organizational Science) and is an English master thesis supervisor. He presented several guest and visiting lectures at Polish and foreign universities (in Germany, France and Belgium).

As a business consultant he helps SMEs and start-ups with marketing and product development strategies. Rooted in design and innovation management approaches he tries to balance the crucial dimensions of modern entrepreneurship, namely business (viability), people (desirability) and technology (feasibility), in order to achieve sustainable business models, meaningful market experience and reliable, high quality products.

Recent international presentations and publications:

 1. "From the photographer to the visual researcher. Problems with visual organisational ethnography" ("ESA RN 20: International Conference on Qualitative social research and contemporary qualitative methods", Kraków, 09.2016)
 2. Dzidowski Adam,  Form follows fun: the workspace as a playground., Self/ie-Design It : the 4th International Biennial of Interior Design, INAW2016 / [red. Beata Gibała-Kapecka]. Kraków : Biuro Biennale INAW2016, 2016. pp. 122-148.
 3. Dzidowski Adam, Corporate image and organizational space., Image in space : contributions to a topology of images / ed. by Martin Nitsche. Nordhausen : Verlag Traugott Bautz, 2015. pp. 97-111.
 4. Dzidowski Adam, New and speculative organisational aesthetics., Organizational Aesthetics. 2015, vol. 4, nr 1, s. 19-31.
 5. "Speculative organisational design" ("III Conference Economy/culture/values: METAECONOMICS, Gdańsk, 06.2015)
 6. Dzidowski Adam, The map and the territory. Sensemaking and sensebreaking through the organisational architecture., Problemy Zarządzania. 2014, nr 4(49), pp. 29-44.
 7. "Applied organisational aesthetics: Design, architecture and art in managerial practice."  ("7th Art of Management & Organization Conference", AoMO, Copenhagen Business School, Kopenhagen, 08.2014) 
 8. "The office as a playground" ("32nd Standing Conference on Organizational Symbolism", SCOS, Utrecht University School of Governance, Utrecht, 07.2014)
 9. "From the photographer to the visual researcher. The restrictions of skills, style and quality in photography-based research." ("Anthropology and Photography", Royal Anthropological Institute, British Museum, London, UK, 05.2014)
 10. "Leaders as Architects" ("ICLCity2014 - Innovation, Creativity and Leadership - Research and Practice", City University London, UK, 04.2014)
 11. "The map and the territory. Sensemaking through the organisational structure and space." "The Politics of Meaning-making / Meaning-breaking" The 8th Annual Liverpool Symposium on Current Developments in Ethnographic Research in the Social and Management Sciences, University of Liverpool Management School, Vrije Universiteit Amsterdam, Holland, 08.2013)
 12. "Applied organisational aesthetics. Managers as designers, architects and artists." ("19th Jubilee International Congress of Aesthetics (Berlin 1913 – Krakow 2013)", International Society for Aesthetics, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Poland, 07.2013)
 13. "Binding structure and space. The aesthetics of organisational architecture." ( "31st Standing Conference on Organizational Symbolism", SCOS, Uniwersytet Warszawski, Warsaw, Poland, 07.2013)
 14. "Innovation through design, architecture and aesthetics. Visual aspects of intellectual capital and knowledge management processes." ("Advancing Visual Methods in Business and Management  Studies: inVisio symposium", University of Essex, Colchester, UK, 11.2012)  

Guest and visiting lectures:

 1. "Design and innovation management" (visiting lectures for "Business for Exchange" programme, Karel de Grote Hogeschool, Antwerp, 03.2014, 02.2015, 02.2016)
 2. "IDEALS - Innovation through Design, Ethnography and Architecture for Learning and Sustainability" (guest lecture, D.SCHOOL École des Ponts ParisTech, Paris, 02.2013)
 3. "Marketing in the information society" (guest lecture, Karel de Grote Hogeschool, Antwerp, 01.2013)
 4. "Marketing in the information society" (guest lecture, SRH Hochschule, Berlin, 09.2012)