Informacja o pracowniku


dr inż. Lidia Żurawowicz

  Adiunkt
  Katedra Systemów Zarządzania
   
 

Budynek:  B-1 p. 311c

  Telefon:  320-42-82
e-mail:  lidia.zurawowicz@pwr.edu.pl
  Adres sewisu WWW: http://www.ioz.pwr.wroc.pl/pracownicy/zurawowicz
   
   Informacje dla studentów
   
  Konsultacje i godziny organizacyjne
 
DzieńGodzinyRodzaj spotkania
Wtorek TN 9.00-11.00 Konsultacje Zima 15_16
Wtorek TP 11.00-13.00 Konsultacje Zima 15_16
Czwartek 9.00-11.00 Konsultacje Zima 15_16

   
  Wiadomości dla studentów
 
Temat: Strategie zarządzania ZWC - WYKŁAD - KOLOKWIUM 17 grudnia 2015
UWAGA! Zostały tylko dwa terminy wykładowe: 12 i 26. 01. 2015. Kolokwium odbędzie się 12.01.15 a jego poprawa będzie możliwa 26.01.15. Obejmować będzie zarówno podstawowe zagadnienia dot. ochrony różnych zasobów wiedzy prawami własności intelektualnej, jak i modelu, procesów i strategii zarządzania wiedzą chronioną w przedsiębiorstwie. Do kolokwium obowiązuje podręcznik prof. W. Kotarby "Ochrona wiedzy a kapitał intelektualny organizacji".

 

Temat: ZWC ETAP VI - Tworzenie modelu ZWC dla własnej firmy 17 grudnia 2015
W kolejnym etapie należy zidentyfikować konkurentów z tej samej branży (najlepiej firmy, na których rozwiązaniach się Państwo wzorujecie – zarówno polskie jak i zagraniczne) oraz zbadać ich portfel własności intelektualnej oraz stosowane strategie ochrony, wykorzystania oraz zabezpieczania wiedzy (do dokładniejszej analizy porównawczej portfeli własności intelektualnej należy wybrać co najmniej dwie firmy – np. jedną polską i jedną zagraniczną i zrobić wyszukiwania w bazach dla sprawdzenia liczby patentów, znaków towarowych i wzorów przemysłowych). Oprócz wielkości zasobów własn. intelekt. firm proszę sprawdzić także zakres geograficzny ochrony (można wykorzystać automatycze analizy patentów w bazie WIPO i ich graficzne przedstawienie). Na podstawie powyższej analizy proszę sformułować wnioski dotyczące kierunku rozwoju porównywanych firm (na podstawie najnowszych produktów i patentów, oraz innych sposobów ich ochrony) siły i wielkości ich portfela własności intelektualnej (jak dużo chronionych patentów, wzorów, znaków i na jakim obszarze, na jakim rodzaju ochrony firmy koncentrują się najbardziej, na jakich formach mniej – gdzie chronią i co chronią i czy sprzedają licencje), Wyniki wyszukiwań w bazach (w wipo należy wykorzystać też opcję Analysis – graficzne przedstawienie wyników wyszukiwani wg lat zgłoszeń, obszaru ochrony i klasyfikacji) należy uzupełnić wszelkimi dostępnymi informacjami na stronach tych firm i we wszelkich innych żródłach internetowych, dotyczących strategii ochrony wiedzy (własności intelektualnej – jak chronią, jakimi formami, na jakim obszarze) , jej obrony przed konkurentami (sprawdzić czy firmy miały sprawy sporne o naruszenie własności intelektualnej, przede wszystkim patentów (patent (trademark, design, intellectual property rights) infringement cases) z innymi podmiotami i jak się one potoczyły) oraz jak wykorzystują chronione zasoby (czy produkują produkty na bazie tworzonej i chronionej wiedzy – pokazać kilka patentów, wzorów znaków i skojarzyć z produktami i usługami oferowanymi przez badane firmy, czy firmy sprzedają też licencje na swoje rozwiązania lub oznaczenia ?? itp. Należy określić na koniec rodzaj ich strategii – ogólnie: defensywna czy ofensywna. Jakie jeszcze strategie można im podporządkować, po sprawdzeniu aktywności firm w obszarze własności intelektualnej oraz przeglądnięciu ich stron internetowych (czy mają wyodrębnione jednostki, departamenty ochrony własności intelektualnej, własną politykę patentową itp) artykułów, materiałów z zakresu strategii zarządzania własnością intelektualną dostępnych w internecie i opisanych strategii stosowanych przez inne firmy. Na podstawie informacji i wniosków wynikających z analizy porównawczej portfeli własności intelektualnej konkurencji, dotyczących wielkości i siły zasobów intelektualnych, zasięgu ich ochrony, rozwoju firmy na ich bazie, wykorzystania zasobów intelektualnych w działalności (produkcja i/lub sprzedaż i kupno licencji) oraz obrony wiedzy w stosunku do konkurentów, proszę spróbować określić rodzaj i scharakteryzować poszczególne strategie: ochrony, wykorzystania i obrony wiedzy w tych organizacjach oraz zidentyfikować ich słabe i mocne strony (np. Silna koncentracja na ochronie patentowej ale słaba na designie który nie jest optymalnie chroniony i wykorzystany lub wąski zasięg ochrony patentów – lokalny, co powoduje że zasoby nie mogą być w pełni wykorzystane a ich obrona jest mało skuteczna – np. Firma chroni lokalnie technologię, więc za naruszenia może uzyskać jedynie niewielkie odszkodowanie w kraju ochrony , podczas gdy dochodzi do nich również na rynkach zagranicznych, ale tam nie może już bronić niechronionej technologii) . W celu sformułowania wniosków dotyczących ww strategii należy zapoznać się również z rozdziałem z podręcznika Prof. W. Kotarby pt. „Ochrona wiedzy a kapitał intelektualny organizacji” dotyczącym budowania strategii ochrony, wykorzystania i zabezpieczania wiedzy w przedsiębiorstwie, modelu zarządzania własnością intelektuaną a także przeprowadzić wyszukiwania w dostępnych żródłach internetowych nt strategii zarządzania własnością intelektualną i wiedzą w wybranych firmach (np. Wyszukiwania typu intelectual property management /strategy in company X lub patent strategy in company X etc). Może odnajdziecie Państwo wytyczne tych firm lub jakiekolwiek informacje na temat zarządzania zasobami własności intelektualnej, stosowanymi metodami, strategiami lub narzędziami itp. Na podstawie uzyskanych i przeanalizowanych informacji o konkurencji, jej strategiach ochrony wiedzy, pozycji na rynku i siły portfela zasobów intelektualnych należy następnie przejść do formułowania własnego modelu ZWC i poszczególnych strategii kreowania, ochrony, wykorzystania i zabezpieczania wiedzy dla naszego przedsiębiorstwa biorąc pod uwagę różne czynniki, takie jak wielkość i czas życia przedsiębiorstwa, wielkość zasobów finansowych i ludzkich, rodzaj działalności, specyfika branży itp. Należy określić w jaki sposób wiedza będzie tworzona, pozyskiwana i chroniona - własne pomysły i badania ale też korzystanie z dostępnej już wiedzy chronionej na zasadzie licencji – od jakich firm ? jakie firmy mogą stać się naszymi partnerami w rozwijaniu wiedzy, może uniwersytety albo ośrodki badawcze, może zatrudnimy bardziej kreatywną kadrę, np. Zespół inżynierów albo designerów by rozwijać nasz portfel. W jaki sposób będziemy chronić wiedzę i na jakiej formie ochrony się skoncentrujemy (najlepiej komplementarna) i dlaczego – w różnych branżach różne rodzaje ochrony mogą przynosić różne korzyści – czasem ważniejsza jest marka, lub design, a czasem technologia i ochrona patentowa lub sekret czy prawa autorskie. Następnie należy podjąc decyzje co do wykorzystania chronionej wiedzy firmy (produkcja produktów i oferowanie usług na jej bazie lub/i sprzedaż licencji) oraz odnośnie polityki obrony (walki) z konkurentami i naruszycielami praw (agresywne ściganie naruszycieli czy nie). Wszystkie strategie - ochrony wiedzy , jej wykorzystania i zabezpieczania w Waszym przedsiębiorstwie należy odpowiednio uzasadnić.

 

Temat: Etap V BUDOWANIE PORTFOLIO IP – OCHRONA WZORU PRZEMYSŁOWEGO DLA PRODUKTU 26 listopada 2015
Proszę zapoznać się z definicją wzoru przemysłowego – co uważa się za wzór przemysłowy, co może być w ten sposób chronione itp. (strona UPRP lub podręcznik). Następnie należy zaprojektować (narysować i opisać) wzór przemysłowy (design) dla swojego produktu (rozwiązania, które zostało zgłoszone do ochrony patentowej w etapie IV) – wzór może dotyczyć samego produktu (jego kształtu, kolorystyki, powierzchni materiału, faktury, zdobień itp.) lub też opakowania tego produktu (np. kształt i kolorystyka butelki, kartonika, pojemnika itp.). Proszę przeprowadzić badania podobieństwa wzorów przemysłowych już istniejących i chronionych na rzecz innych podmiotów – badania zarówno w ogólnodostępnych źródłach internetowych jak i w następujących bazach wzorów przemysłowych: Badania wzorów przemysłowych przeprowadzić należy zarówno w bazach UPRP, jak i w bazach międzynarodowych. W bazie Wspólnotowych wzorów przemysłowych OHIM/OAMI DesignView (https://www.tmdn.org/tmdsview-web/welcome.html?lang=pl) wyszukać można wzory chronione na terenie wszystkich krajów UE. Wyszukiwanie wzorów przemysłowych zgłaszanych w trybie międzynarodowym przeprowadzić można w bazie WIPO międzynarodowych rejestracji wzorów przemysłowych – Global Design Database (http://www.wipo.int/designdb/en/index.jsp). Proszę dokonać analizy porównawczej wyszukanych wzorów (porównać najbardziej podobne wzory z własnym projektem wzoru) i dokonać oceny oryginalności własnego wzoru i możliwości jego ochrony. Wnioski z badań – wyszukiwań w bazach. W ostatnim kroku, proszę dokonać zgłoszenia wzoru przemysłowego do UPRP – jak poprzednio – wypełniając odpowiedni formularz zgłoszeniowy i załączając wszystkie niezbędne dokumenty – opis, rusunki itp. Dodatkowo proszę zapoznać się z rodzajami wiedzy (utworami), które mogą być chronione Prawami Autorskimi - proszę przytoczyć listę przedmiotów chronionych tymi prawami wg odpowiedniej ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Następnie proszę wybrać i wskazać te rodzaje utworów, które bedą na pewno tworzone w Waszej firmie i będą podlegały ochronie - począwszy od projektu strony internetowej, tekstów, artykułów, zdjęć, animacji, po bazy danych, własne oprogramowanie (aplikacje), itp. Następnie proszę wskazać te rodzaje wiedzy, które podlegać będą tajemnicy handlowej w Waszej firmie (np. wyniki esperymentów, prac badawczo-rozwojowych, skład substancji, metody organizacyjne itp). W ten sposób określone mamy już wstępne portfolio własności intelektualnej w naszej firmie. Proszę całość tego portfolia podsumować: wskazać jakie zasoby jakimi formami ochrony zabezpieczymy (np. nazwe firmy, logo, nazwy produktów i usług będziemy chronić znakami towarowymi - pokazać już ten jeden który został wcześniej opracowany, rozwiązania techniczne będziemy chronili patentami i prawami ochronnymi na wzór użytkowy (pokazać raz jeszcze nasz wynalazek lub wzór), design będziemy chronić poprzez rejestrację wzorów przemysłowych a inne zasoby - jak utwory - prawami autorskimi lub też tajemnicą przedsiębiorstwa. Prosze przemyśleć jaka forma ochrony własności intelektualnej będzie dla firmy najważniejsza i dlaczego, a jakie bedą miały mniejsze znaczenie oraz co będzie Waszym najsilniejszym i kluczowym zasobem własności intelektualnej i jak zamierzacie go chronić w przyszłości.

 

Temat: Strategie zarządzania ZWC - Etap III i IV - OCHRONA PRODUKTU/ROZWIĄZANIA 27 października 2015
ETAP III i IV - BUDOWANIE PORTFOLIO – OCHRONA ROZWIĄZAŃ - przeznaczamy na to dwa kolejne zajęcia seminaryjne (najpierw robimy głównie cz. pierwszą zadania - rozeznanie bardziej ogólne, wyszukiwania w ogólnodostępnych źródłach internetowych, a dopiero potem przystępujemy do wyszukiwań w bazach patentowych i pogłębienia wniosków i analiz na dalszych zajęciach). Na wstępie należy rozważyć i krótko opisać możliwe do wygenerowania przez Waszą firmę innowacyjne pomysły, rozwiązania, produkty, procesy i usługi w danej branży. Następnie: a. Wybór jednego z pomysłów i zbadanie jego zdolności ochronnej. Powinien być to pomysł, na bazie którego powstanie produkt możliwy do ochrony jako wzór użytkowy lub wynalazek nadający się do opatentowania (sprawdzić definicję patentu i tego jakie wynalazki mogą być opatentowane, pod jakimi warunkami, a na jakie rozwiązania można uzyskać ochronę wzorem użytkowym). b. Wstępna prognoza potencjału sprzedaży naszego nowego produktu, polegająca na próbie zbadania: • Zapotrzebowania na daną innowację na rynku oraz jego skalę (czy podobne rozwiązania już istnieją na rynku, jakie firmy konkurencyjne oferują podobne produkty, czy w wystarczającym stopniu zaspakajają potrzeby klientów, jakie miejsce może zając wobec tego nasz produkt i w czym będzie tkwiła jego siła, nowość, oryginalność, atrakcyjność, jaki rynek możemy nim zdobyć) • Perspektywiczność rynku dla danego produktu oraz rozważenie kiedy, w jaki sposób i na jakim terytorium najbardziej korzystne będzie uzyskanie ochrony naszego rozwiązania. Uzasadnienie. d. Podjęcie następujących kroków zmierzających do ochrony rozwiązania patentem lub prawem ochronnym na wzór użytkowy: • Zweryfikowanie zdolności ochronnej/patentowej danego rozwiązania: a. analiza istoty badanego rozwiązania - krótki opis, cechy charakterystyczne (należy wzorować się na abstraktach opisów wynalazków lub wzorów użytkowych podobnych, wyszukanych w bazach patentowych zarówno UPRP, EPO (baza espacenet) i WIPO (patentscope). Wylistowanie słów kluczowych (w jęz. pol i ang, które najlepiej określają wynalazek i posłużą do wyszukiwań w bazach. b. sprawdzenie, czy wynalazek nie podlega wyłączeniu z opatentowania (należy znaleźć odpowiedni ustęp w Ustawie Prawo Własności Przemysłowej i odnieść się do niego) c. określenie dziedziny techniki wg. MKP , najlepiej na podstawie najbardziej podobnych wynalazków znalezionych w bazach, (Symbole i znaczenie Międzynarodowej Klasyfikacji Patentowej dostępne są on-line na stronach UPRP i EPO) d. badanie aktualnego stanu techniki w danej dziedzinie w: i. Bazach informacji patentowej (UPRP espacenet i WIPO Patents) ii. źródłach niepatentowych (należy spróbować ‘wygooglować’ informacje o podobnych rozwiązaniach w Internecie- mogą to być informacje zawarte w publikacjach typu książki, artykuły, informacje z wystaw, informacje o produktach sprzedawanych na rynku itp) e. analiza porównawcza wyszukanych „podobnych” rozwiązań f. porównanie „podobnych” rozwiązań z rozwiązaniem własnym, dla którego badana jest zdolność ochronna i ocena nowości naszego rozwiązania g. ocena i wykazanie poziomu wynalazczego - np. poprzez porównanie z podobnymi rozwiązaniami h. ocena przemysłowej stosowalności Badanie zdolności patentowej powinno zakończyć opracowanie sprawozdania i wniosków z badania, udokumentowane printscreenami z wyszukiwań. UWAGA: Pomoc do badania aktualnego stanu techniki i zdolności patentowej: 1. PLIK INFORMACJA PATENTOWA na mojej stronie 2. Krótka instrukcja wyszukiwania w bazie UPRP i espacenet: a) wyszukiwanie po słowach kluczowych b) wyszukiwanie po klasyfikacji patentowej Zapytanie do bazy w trybie wyszukiwania wg kryteriów lub „Advanced search”: W polu „Keywords In title or abstract„ (słowa kluczowe w tytule lub skrócie) wpisujemy słowa ( w jęz. angielskim lub niemieckim w bazie espacenet. Tylko w bazie UPRP wyszukujemy w jęz. pol !!!) ) odpowiadające szukanym rozwiązaniom np. refrigerator, printer, ballpen itd. Przeglądamy wyszukane rezultaty – jeśli odpowiadają naszej dziedzinie, to spisujemy symbole Klasyfikacji patentowej z dokumentów dotyczących wynalazków najbardziej podobnych do naszego rozwiązania. Następne wyszukiwanie prowadzimy po tych symbolach klasyfikacji MKP/IPC (wpisując symbol klasyfikacji w polu International Patent Classification) i sprawdzamy czy wynalazki są podobne. Te najbardziej podobne porównujemy znowu z naszym pomysłem. Kolejne wyszukiwanie może polegać na połączeniu kryteriów wyszukiwawczych: słów kluczowych i klasyfikacji - wykorzystywane symbole klasyfikacji powinny być objaśnione (do tego służy zakładka w bazie po lewej stronie „Classification search” . Na podstawie powyższych badań należy dokonać ostatecznego wyboru rodzaju ochrony i wybór ten uzasadnić (należy tu oprócz zdolności ochronnej wziąć pod uwagę też koszty ochrony, spróbować odpowiedzieć na pytanie czy naprawdę warto rozwiązanie opatentować i dlaczego i czy jakie są szanse na to, że spodziewane zyski pokryją koszty rozwoju produktu i utrzymywania jego ochrony. Należy spróbować ocenić perspektywiczność innowacji – czy będzie tylko chwilową modą czy ma szanse stworzenia długofalowego trendu, czy istnieją szanse na wykreowanie nowej niszy rynkowej i bycie liderem na rynku w dłuższej perspektywie. Przy podejmowaniu i uzasadnianiu decyzji o ochronie rozwiązania odpowiedz na następujące pytania: 1. Czy spełnione są kryteria ochrony (w przypadku wynalazku – nowość, oryginalność, przemysłowa stosowalność), czy pomysł chronić patentem czy zachować w tajemnicy: jeśli trudne jest naśladownictwo tego produktu (patrz receptura Coca-Coli) lub trudne może być ustalenie naruszeń lub też przewidywany czas życia produktu może być krótszy niż czas udzielania ochrony – wtedy należy raczej chronić rozwiązanie jako tajemnicę i ustalić warunki tej tajemnicy oraz dokonać analizy opłacalności i możliwości szybkiego wdrożenia i wykorzystania luki rynkowej. Jeśli zaś naśladownictwo jest łatwe i łatwe jest ustalenie naruszeń a przewidywany czas życia produktu na rynku dużo dłuższy od całej procedury ochronnej – warto patentować. UWAGA !! Szczegółowe instrukcje do tego zadania, szczególnie dotyczące wyszukiwań w bazach patentowych będą przedstawione na najbliższym wykładzie !!!!

 

Temat: Strategie zarządzania ZWC - Etap II - OCHRONA OZNACZENIA 13 października 2015
Ochrona i rejestracja znaku towarowego (nazwy, logo przedsiębiorstwa) poprzedzona musi być dokładnymi wyszukiwaniami w specjalistycznych bazach znaków towarowych (UPRP, OHIM - TM View oraz WIPO - Global Brands. Już na etapie projektowania znaku, musimy upewnić się, że znak, jaki chcemy nadać naszej firmie a) ma zdolność rejestracyjną i nie jest wyłączony z ochrony b) nie istnieje już na rynku i nie jest używany przez firmę znaną i renomowaną, c) czy nie jest chroniony na rzecz innej firmy d) czy nie jest zbyt podobny do znaków innych firm, szczególnie renomowanych lub działających w tej samej klasie towarów i usług. Po pierwsze więc upewniamy się, że nazwa jaką nadaliśmy naszej firmie jest zgodna z wymogami ustawy Prawo Własności Przemysłowej – czy np. nie zawiera sformułowań obraźliwych, symboli państwowych lub religijnych, słów używanych w języku potocznym itp. W tym celu zapoznajemy się z wytycznymi dot. rejestracji znaków towarowych, dostępnymi na stronie uprp.pl a szczególnie z ustępem, który wskazuje jakie znaki wyłączone są z ochrony i na jakie znaki ochrona nie zostanie udzielona. Następnie przeprowadzamy badania znaków towarowych w odpowiednich bazach, by sprawdzić czy znak jaki zaprojektowaliśmy nie jest identyczny lub podobny do istniejącego już i chronionego znaku innego podmiotu. Na seminarium przedstawiamy printscreeny z wyszukiwań !! Badanie istnienia znaków identycznych lub podobnych dokonujemy w następujących bazach: a)w bazie znaków towarowych UPRP (http://grab.uprp.pl/PrzedmiotyChronione/Strony%20witryny/Wyszukiwanie%20proste.aspx) b) bazy Urzędu ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego OHIM: databases – baza View TM: (https://www.tmdn.org/tmview/welcome) c). Bazy Światowej Organizacji Własności Intelektualnej WIPO: Global Brands (link dostępny również bezpośrednio na stronach WIPO (http://www.wipo.int/branddb/en/) lub w bazie OHIM TM VIEW - http://www.wipo.int/branddb/en/index.jsp?. Wyszukujemy po całej nazwie znaku ale także po jej najbardziej charakterystycznych członach, by sprawdzić czy nie istnieje znak o takim samym jednym wyrazie, do którego nasz znak może być zbyt podobny (maskujemy przedrostki oraz końcówki wyrazów za pomocą symbolu gwiazdki) itp. Sprawdzamy poszczególne człony nazwy oraz całość nazwy (w bazie PL nazwę dwuczłonową podajemy w cudzysłowiu). Analizujemy, Opisujemy i prezentujemy wyniki wyszukiwań i najbardziej podobnych rezultatów – czy znaleziono znaki podobne czy też nie, następnie podejmujemy decyzję o dokonaniu zgłoszenia właściwego znaku – zostawiając projekt bez zmian, jeśli nie znaleziono podobnych oznaczeń chronionych lub dokonując odpowiedniej korekty znaku, tak by nie był podobny do żadnego oznaczenia chronionego na rzecz innego podmiotu (szczególnie dla tej samej kategorii działalności). Następnie przystępujemy do wypełnienia wniosku/formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie www.uprp.pl, jeśli decydujemy się jedynie na działalność w granicach naszego kraju i ochronę znaku tylko w obrębie naszego kraju. Jeśli zaś nasza działalność ma być w przyszłości rozszerzona również na inne kraje, warto rozpatrzyć ochronę – i dokonać zgłoszenia w OHIM, które pozwala na ochronę oznaczenia we wszystkich krajach UE. Rozpatrujemy zasadność wyboru sposobu i zakresu ochrony oznaczenia uzasadniając wybór zarówno kosztami ochrony – z którymi należy się zapoznać (strony UPRP i OHIM – tabele opłat) jak i długookresową strategią firmy. Należy rozpatrzyć wszystkie za i przeciw i uzasadnić ostateczną decyzję sposobu ochrony znaku oraz opisać jakich należy dopełnić formalności związanych ze zgłoszeniem w UPRP i OHIM. Aby poprawnie wypełnić formularz (który oddajemy na zajęciach wypełniony i wydrukowany), należy ustalić odpowiednie dla naszej działalności symbole Międzynarodowej Klasyfikacji Towarów i Usług (pełny opis znajduje się na stronie UPRP). Należy zastanowić się nad dokładnym określeniem zakresu działalności, bowiem ochrona oznaczenia będzie działała tylko w zakresie określonym w zgłoszeniu i tylko dla podanych w nim Klas Towarów i Usług oznaczonych odpowiednimi symbolami Międzynarodowej Klasyfikacji Towarów i Usług. W standardowym zgłoszeniu można podać 3 Klasy, w których znak będzie chroniony. Jeżeli nasza firma zajmować się będzie szerszą działalnością – za każdą kolejną Klasę powyżej 3. będzie trzeba płacić dodatkową opłatę – należy rozstrzygnąć opłacalność i zasadność ochrony w wybranych klasach w momencie zgłoszenia, gdyż po dokonaniu zgłoszenia nie ma możliwości rozszerzenia ochrony znaku na kolejne klasy. W celu rozszerzenia ochrony należy wnieść kolejny wniosek zgłoszeniowy. W formularzu załączamy barwny lub czarno-białegy projekt naszego znaku wraz z jego dokładnym opisem: jakie wyrazy znajdują się na znaku, w jakim kolorze, jaką czcionką pisane itp oraz na jakim tle i z jakimi elementami graficznymi, i jak usytuowanymi. Na koniec sprawdzamy jeszcze dostępność odpowiedniej dla nas domeny internetowej, zgodnej z zarejestrowaną nazwą dla naszej firmy. Na zajęciach należy przedstawić kolejne fazy budowania nowego przedsięwzięcia i ochrony logo firmy wraz z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym oraz wynikami wyszukiwań dokonanych w bazach znaków towarowych. Należy uzasadnić podjęte na podstawie badań decyzje dotyczące ochrony danego znaku, który nie może kolidować z prawami na rzecz innych podmiotów. Proszę również o dołączenie wyniku wyszukiwania dostępności domeny internetowej i jej wybór. PAMIĘTAJ! W wyniku odpowiednich decyzji i kroków podjętych w pierwszym etapie projektu, który ma na celu ochronę oznaczenia naszej firmy – zaczynamy świadomie budować portfolio własności intelektualnej firmy, której wartość będzie miała ogromne znaczenie dla późniejszej działalności i sukcesu. Prawidłowo wykonany plan strategii patentowej (strategii ochrony wszystkich przedmiotów własności intelektualnej) może zabezpieczyć dalsze pomyślne funkcjonowanie przedsiębiorstwa na danym rynku oraz pozwoli zachować i stale powiększać monopol na wiedzę.

 

Temat: Information Management Course - choice of topics for presentations: 8 października 2015
1. Information Systems in global business today 2. Global e-business and collaboration 3. Information systems in modern organisations and their information and knowledge management strategies 4. Ethical and social issues in nformation systems 5. Information technology infrastructure and emerging technologies 6. Foundations of business intelligence 7. Securing Information systems 8. E-commerce, digital markets and digital goods – strategies for the new economy 9. Buiding and managing information systems 10. The information age in which you live: changing the face of business 11. Gaining competitive advantage with IT 12. Databases and data warehouses supporting organisations 13. Systems development – phases, tools, and techniques 14. Protecting people and information – threats and safeguards 15. Emerging trends and technologies – business, people and technology tomorrow 16. Big Data revolution and growing effect on business, government, science and medicine, privacy and all aspects of life. 17. Knowlegde management models and processes, tools and systems 18. Chosen Knowledge management/Information managemant systems and their application in companies; benefits, functionality, recent developments, implemetations 19. Creating a Culture of Learning and Knowledge Sharing in organisations 20. Exploring the Risks of Knowledge Leakage 21. Implementation Process of a Knowledge Management Initiative on chosen example 22. Investigating the human and social factors at play in the production and use of knowledge 23. Investigating the development of a framework and methodology for Knowledge Creation in organisations 24. Analysing the factors that lead to efficient knowledge creation, sharing and transfer in an organization 25. Finding out the barriers for knowledge sharing in organization 26. Developing a framework and models for efficient Knowledge Transfer 27. The analysis of the social (human aspects) and technical factors (new computer based information systems development) that relate to designing and managing proactive information systems. All presentations should include theoretical introduction to a given subject, and focus then on practical aspects/examples and applications.

 

Temat: COURSE TITLE: INTELLECTUAL PROPERTY PROTECTION 8 października 2015
Presentation of the results of the research aimed to establish how the company works with IP within following areas: 1. IP creation, 2. IP protection, 3. IP exploitation and 4. IP management and strategies. Detailed description and instructions of the research: Analysis should concern the activity of a chosen innovative company and its Intellectual Property Portfolio and management. It should comprise following elements: a) General characteristic (short) of the company, the choice explanation (why this company and in what areas the company seems to be innovative, prizes for innovation, main fields of activity etc) b) Information on ways and methods of creation of new innovative solutions in the company (also motivation for creativeness of the employees) c) Protection of knowledge (IP) in the company: identification and analysis of the chosen company’s intellectual assets, WHICH HAS TO BE PROVIDED IN FORM OF SCREENSHOTS FROM ALL DIFFERENT DataBase SEARCHES, TABLES AND GRAPHS AS WELL AS DESCRIPTION AND YOUR OWN COMMENTS: 1.Definition of a patentable invention and a patent, short description of International Patent Classification (IPC) and then searching in the following patent databases: a) worldwide.espacenet.com (worldwide patents), b) WIPO Patentscope database (http://www.wipo.int/patentscope/en/) and c) - optional - other national Patent Office database of a country of orgin of a chosen company or its headquarters (f.i. USPTO). - the total number of patents (name search) - the number of patents in a chosen area of activity (searches done by name af a company, patent classification symbols and keywords from the chosen field of science – different combinations of the search criteria) - the latest (from last 5 years) innovations of the company in the market and their equivalents in patents, analysis of latest patent applications – what the company is currently working on ? what are the most interesting inventions and innovations ? have you seen them on the market already? Can you provide both patent documents for those inventions and pics of ready products on the market? - In which countries the company protects its innovations - nationally, regionally or worldwide ? – examples of inventions protection of different geographical scope - Wipo patent statistics of a chosen company patent activity: charts of patent activity in following years, in different areas (patent classification fields), geographical scope of protection - Search through the web and find cases where your company infringed the patent rights of other companies or itself became an object of infringement (google search: company name + patent infringement) - what were the results of cases 2. Does your company have any utility models ? (found along with patents) o Examples: EP1057888 (A2) is the number of European Patent Application EP1057888 (B2) is the number of European Patent EP1057888 (U1) lub (Y1) is the number of utility model 3. Trademarks: defining trademarks and service marks, rights of protection and international classification system, then searches have to be done in databases: a) international – WIPO Global Brand database b) Community Trademarks (OHIM databases – TMVIEW) and c) optional - national database. - number of registered trademarks in general (company name search) – all trademarks that the company owns - number of registered trademarks on the given technology, product line etc (product name search), most interesting trademarks, the examples of different types of TMs – figurative, word, sound, smell, slogan, combined. - The territory of protection (national, regional – OHIM, or worldwide) – examples of geographical scope of protection of chosen trademarks 4. Industrial Designs – defining the protection of industrial designs and their classification systems, then search done in databases: international Hague Express Database (WIPO) ,Community designs: OHIM DesignView database at OHIM, and optional - national database - Number of company’s registered designs in general (after company name) - Most interesting designs and the latest registered designes – examples - Search through the web and find cases where your company infringed the design rights of other companies or itself became an object of infringement (google search: company name + design infringement 5. Competition analysis: - Search patent databases using keywords of the chosen field of activity or patent classification symbols to find out what other companies build strong competition for your company – compare the number of patents of your company with those of other strongest competitors. Based on numbers of patents of 5 strongest firms in the branch, find out the position of your company – is it a leader position on the market, with highly innovative solutions? - How many and what kind of innovative inventions did the 2 chosen competitors file lately, in the chosen field of technology, in comparison to your company? - Analyse the competitive position of your company, taking into account the innovative solutions (patent activity). - Compare the numbers of protected patents, trademarks and designs of your company with that of the competitors, their strength, latest activity in IPR protection and geographical scope (you can use wipo statistics for comparisons). - Analyse the whole portfolios of intellectual property rights of both companies. - Find the information about the copyright protected intellectual property in your company that might be of higher value, i.e. databases, computer programs, website information, articles, etc. - Find out what can be protected as know-how or trade secret (provide the definitions) in a company, try to think of the possible trade secrets or know-how that might be protected in your company (i.e. technological processes, business methods and databases, substances and recipies etc) 6. Management of Proprietary Knowledge Search the web through to find any information about the knowledge management, especially protected knowledge management (intellectual property management) and initiatives connected with intellectual property management in chosen companies. Check if your company implemented any system of knowledge/IP management, strategies or politics of knowledge protection (intellectual property rights protection) ? Is there any information on licencing politics of a company ? Any cases of monopoly practices or other intellectual property rights law cases. What are the prospects for the company for the future, how the company can improve its competitive position? Make a web research on available tools, systems and methods of knowledge management (or intellectual property management) and chose one for your company. Describe the benefits of implementing such system in your company or benefits the company already gains through use of such system. Provide a short description of the main functionality of the chosen KM system or methodology. The whole research should be done based on all the possibile sources (books, magazines, internet), additionaly to the searches in patent and other IP databases listed below. All the additional interesting information (especially case studies) concerning intellectual property and knowledge management are strongly recommended☺ as well as involving other students during your presentation in activity in form of questionnaires, problem-solving tasks and topics for the class discussion, etc. The whole project and research results should be documented and given in the written form (word or ppt) on CD by the end of semester, and in a form of a presentation during the course.

 

Temat: Strategie ZWC - seminarium - zadanie na najbliższe zajęcia: 6 października 2015
Proszę podzielić się na grupy 3 os. (jedna grupa bedzie 2os). Następnie proszę przemyśleć i zaprezentować (ppt) koncepcję nowego, innowacyjnego przedsięwzięcia i pomysłu na własną firmę (start-up). W prezentacji proszę zawrzeć następujące kwestie: a) Krótki rys – charakterystyka tworzonej firmy, naszych pomysłów na biznes (możliwe innowacyjne produkty, które mogą być wytwarzane przez firmę) i określenie branży, w której zamierzamy działać. b) sprawdzenie konkurencji w danej branży - czy są już firmy o podobnym profilu i podobnych produktach jakie chcemy oferować - czy będą dla nas zagrożeniem i jak możemy się wyróżnić pośród konkurencji, tak by nasze przedsięwzięcie mogło odnieść sukces na rynku. b) Rozważenie unikalnej nazwy i wstępne zaprojektowanie logo dla naszej firmy. c) Sprawdzenie (google) czy podobne (lub identyczne) nazwy (lub loga) nie są wykorzystywane przez inne podmioty, szczególnie w tej samej branży, i czy nie należą do firm znanych i renomowanych (proszę posprawdzać różne warianty nazwy, główny człon, poszczególne wyrazy osobno, wariacje przedrostków i sufiksów, pamiętając, że nasza nazwa nie może być zbyt podobna (np poprzez przestawienie liter, czy niewielką modyfikację wyrazu) i nie może budzić skojarzeń z oznaczeniami innych firm, szczególnie znanych i renomowanych. d) ewentualne zmiany nazwy/loga, tak by nasze oznaczenie było jak najbardziej unikalne i odróżniające nas od konkurentów. Życzę powodzenia i twórczego podejścia do tematu oraz jego prezentacji :)

 

Temat: Seminarium „STRATEGIE ZARZĄDZANIA WŁASNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ” - ogólne wytyczne 2 października 2015
1.CEL kursu: PROJEKTOWANIE MODELU ZARZĄDZANIA WŁASNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ oraz POLITYKI I STRATEGII dot. zasobów własności intelektualnej DLA ZAPROJEKTOWANEJ PRZEZ STUDENTÓW FIRMY W FAZIE START-UP. OPIS ZADANIA, PODSTAWOWE POJĘCIA: START-UP możemy zdefiniować jako: Młody biznes, nowe przedsięwzięcie oparte na nowych technologiach, nastawione na szybkie stworzenie pewnej realnej wartości (finansowej, intelektualnej lub obu). Projekt biznesowy, oparty na gotowym do wprowadzenia na rynek produkcie, który jeszcze nie wszedł do sprzedaży lub sprzedaż jest jeszcze na pomijalnym poziomie. Wzorem dla tworzenia finalnego Modelu Zarządzania Własnością Intelektualną będzie Model Zarządzania Wiedzą Chronioną, opracowany przez Prof. Wiesława Kotarbę, który opisany został w publikacji pt. „Ochrona wiedzy a kapitał intelektualny organizacji”, red.nauk. W. Kotarba, PWE, Warszawa 2006 (lub inne modele wyszukane w najnowszych źródłach i publikacjach). Kolejne rozdziały publikacji możemy traktować jako wytyczne i pomoc przy projektowaniu Modelu na poszczególnych etapach, np. rozdział dot. Wizualizacji marki pomoże nam dokonać właściwego wyboru nazwy firmy i produktu (marki) w pierwszym etapie, w kolejnych – rozdziały dot. ochrony wiedzy pozwolą na podjęcie optymalnych decyzji co sposobu, rodzaju, czasu, zasięgu ochrony naszych rozwiązań, oznaczeń, utworów. Rozdział dot. oceny wartości wiedzy chronionej pomoże w podjęciu decyzji w jaki sposób szacować wartość portfela naszej własności intelektualnej. Kolejne rozdziały pomogą dokonać wyborów dot. sposobów wykorzystania naszej wiedzy chronionej, metod korzystania z informacji patentowej, prowadzenia badań patentowych, wreszcie - dokonania wyboru odpowiedniej dla naszej firmy strategii ochrony wiedzy i polityki zarządzania własnością intelektualną. W celu opracowania projektu modelu zarządzania własnością intelektualną dla naszej firmy, podejmujemy kolejno kroki opisane w dalszych etapach - od budowania portfolio IP do projektowania strategii jego ochrony i wykorzystania. Projekt prowadzimy etapami – na kolejnych zajęciach każda grupa (3 os.) prezentuje prace związane z danym etapem.

 

 

   
 

 

   ©2002-2004 AG  

A. Groszek