Informacja o pracowniku


dr inż. Lidia Żurawowicz

  Adiunkt
  Zakład Zarządzania Jakością (Z-10)
   
 

Budynek:  B-1 p. 311

  Telefon:  320-23-62
e-mail:  lidia.zurawowicz@pwr.wroc.pl
  Adres sewisu WWW: http://www.ioz.pwr.wroc.pl/pracownicy/zurawowicz
   
   Informacje dla studentów
   
  Konsultacje i godziny organizacyjne
 
DzieńGodzinyRodzaj spotkania

   
  Wiadomości dla studentów
 
Temat: Wyniki kolokwium ZWC 13 czerwca 2014
Proszę o zgłoszenie się do poprawy kolokwium (ocena niedostateczna) następujące osoby: 192464, 192440, 192504, 192352, 180068 Pozostałe osoby, które pisały kolokwium mają oceny pozytywne. Poprawa na wykładzie w pn 16.06.2014

 

Temat: RESULT OF TEST FOR THE COURSE: MANAGEMENT OF PROPRIETARY KNOWLEDGE 6 czerwca 2014
ALL PASSED :) suggested grades same as for class accomplishment

 

Temat: TEST FOR THE COURSE: MANAGEMENT OF PROPRIETARY KNOWLEDGE 28 maja 2014
The test will take place during lecture hours on the 4th of June 2014. For passing the course the following topics will be checked: The concept and role of intellectual property for modern organizations. Intellectual property definition: industrial property and copyrights - characteristics. Intellectual property protection systems and forms in PL, EU and in the world. Industrial property law – types of protected knowledge, the concept of invention and patent, definitions, patentability requirements, classification system, patent procedures(PL,EU,WO), exclusive rights and their limits. rights for the owner and infringements of the rights. Trademarks – definition and protection procedures, classififcation of TMs and requirements for protection. Excluded subject matter. Rights for the owners. Utility Models, Designs and know-how – definitions and protection systems and requirements for protection, clasifications, non-disclosure agreements. The use and role of patent information. Copyrights and related rights – creative and scientific works protection, software and database protection, subject, object and time and scope of protection. Use of copyrighted works, scope of free use and types of licenses. IPR limitations, pros and cons of different types of protection. Elements of Intellectual property management - models, systems and main processes and steps to follow. Use and commercialization of IPRs - types of licences.

 

Temat: UWAGA - KOLOKWIUM ZALICZENIOWE ZWC 28 maja 2014
Kolokwium odbędzie w czasie wykładu w dn. 9.06.2014. Jako materiał do zaliczenia Obowiązuje podręcznik prof. W Kotarby "Ochrona wiedzy a kapitał intelektualny organizacji" ,PWE, Warszawa 2006

 

Temat: Course: Management of Proprietary Knowledge 19 maja 2014
Last part of task for the class would be to analyse Industrial Designs – defining the protection of industrial designs and their classification systems, then searches done in databases: international Hague Express Database (WIPO),Community designs: OHIM RCD online database/DesignView, and national database - Number of company’s registered designs in general (after company name) - Most interesting designs and the latest registered designes – examples - Search through the web and find cases where your company infringed the design rights of other companies or itself became an object of infringement (google search: company name + design infringement)Compare it with the results for a chosen competitor. Analyse the whole portfolios of intellectual property rights of both companies. Find also the information about the works that might be protected by copyrights in your company, and that of a competitor (might be some recipies, research results, databases, computer programs, website information etc.) - Find out what can be protected as know-how or trade secret (provide the definitions) in a company (i.e. technological processes, business methods and databases, substances and recipies etc) After analysing whole intellectual property portfolios of both companies go to the last point: Management of Proprietary Knowledge. Search the web through to find any interesting information about the knowledge management models, systems, strategies, especially of protected knowledge (intellectual property management) and initiatives connected with intellectual property management in different companies. Check if your company implemented any system of knowledge/IP management, strategies or politics of knowledge protection (intellectual property rights protection) ? Does your company have any separate entity dealing with IP protection and management? Is there any information on licencing politics of a company ? Any cases of monopoly practices or other intellectual property rights law cases. What are the prospects for the company for the future, how the company can improve its knowledge management model and competitive position based on intellectual property? Make a web research on available models, tools, systems and methods of knowledge management (or intellectual property management) and chose one for your company. Describe the benefits of implementing such system in your company or benefits the company already gains through use of such system. Provide a short description of the main functionality of the chosen Knowledge/IP management system or methodology.

 

Temat: Ćw ZWC - ostatni etap: 12 maja 2014
4. Wyszukiwanie wzorów przemysłowych dla firmy pl i zagranicznego konkurenta - należy je przeprowadzić w bazach: UPRP (dla polskiej firmy), OHIM (RCD-ONLINE - DESIGN VIEW oraz w WIPO: 4.1. należy wyszukać i podać liczbę, rodzaje, przykłady wzorów przemysłowych, geograficzny zasięg ochrony. 4.2. Sprawdzenie czy badana firma była oskarżona o naruszenia cudzych praw wyłącznych do wzorów przemysłowych lub czy inne podmioty naruszały jej prawa (wykrycie podróbek, sprawy sporne dotyczące wzorów przemysłowych – wyszukiwanie w jęz. ang. dla firm zagranicznych poprzez wpisanie frazy np. design infringement + nazwa firmy, itp). Jaki był powód, przebieg i wynik wybranych sporów ? 4.3. Czy w firmie istnieją zasoby, które są lub mogą być chronione prawami autorskimi i pokrewnymi (utwory naukowe, publikacje, strony internetowe, programy komputerowe itp.) lub sekretem przedsiębiorstwa (receptury, wyniki badań laboratoryjnych itp.) ? Przedstawienie wybranych rodzajów wiedzy chronionych w ten sposób. 4.4. Podsumowanie: Ocena i porównanie przydatności, celowości i korzyści wynikających z zastosowania wszystkich form ochrony wiedzy w obu przedsiębiorstwach: od patentów po wzory użytkowe i przemysłowe, znaki towarowe, utwory i programy komputerowe, bazy danych oraz wiedza know-how, z uwzględnieniem specyfiki (branży) działalności firmy. 5. Wyszukanie informacji na temat wszelkich inicjatyw związanych z zarządzaniem własnością intelektualną (lub wiedzą w ogóle) w badanych przedsiębiorstwach. Należy zaproponować kierunki rozwoju, wprowadzenie lub usprawnienie istniejącego systemu ochrony i zarządzania wiedzą w badanym przedsiębiorstwie. Zbadać sposoby, modele, politykę i stosowane strategie zarządzania wiedzą (w tym strategie innowacji), w szczególności dotyczące własności intelektualnej - również zaproponować pewne ich elementy w oparciu o wnioski płynące z przeprowadzonych wcześniej analiz chronionej własności intelektualnej. Sprawdzić czy w przedsiębiorstwach funkcjonują odrębne jednostki zajmujące się ochroną własności intelektualnej oraz regulaminy zarzadzania własnościa intelektualną. Określenie korzyści wynikających ze sprawniejszego zarządzania wiedzą (chronioną) w przedsiębiorstwie. 5.1 Zbadanie czy w przedsiębiorstwie wdrożono jakiekolwiek narzędzia, systemy zarządzania wiedzą (chronioną) i krótko je scharakteryzować. W przypadku, gdy takich informacji brak, należy zidentyfikować istniejące na rynku narzędzia (systemy) i zaproponować wybrany produkt dla naszego przedsiębiorstwa, krótko opisując jego funkcjonalność i potencjalne korzyści z wdrożenia. 5.2. Zaproponowanie Modelu Zarządzania Własnością Intelektualną dla badanego przedsiębiorstwa: zdefiniowanie ogólnej polityki, strategii i narzędzi zarządzania wiedzą chronioną, zgodnych z ogólną strategią i misją firmy. Wzorem dla tworzenia Modelu Zarządzania Własnością Intelektualną może być Model Zarządzania Wiedzą Chronioną, opracowany przez Prof. Wiesława Kotarbę, przedstawiony w publikacji pt. „Ochrona wiedzy a kapitał intelektualny organizacji”, red.nauk. W. Kotarba, PWE, Warszawa 2006. Można jednak wzorować się także na innym modelu, z uzasadnieniem jego wyboru lub propozycją własnego modelu. Podsumowanie tworzenia, ochrony, zabezpieczania i całościowego zarządzania własnością intelektualną w obu badanych przedsiębiorstwach (polska firma innowacyjna a zagraniczny konkurent)

 

Temat: Course: Management of Proprietary Knowledge 3 maja 2014
Details for the task concerning trademark search: 3. Trademarks: defining trademarks and service marks, rights of protection and international TM classification system (information on website of OHIM or WIPO or UPRP), then do searches in databases: a)national database of the country where the company is set up, b) Community Trademarks (OHIM databases – CTM online, TM VIEW) and c) international – WIPO Madrid Express Search and ROMARIN databases. Analyse the total number of registered trademarks for the company and compare it with the numer of trademarks registered for its main competitor (searches after company name) – all trademarks that both companies own - number of registered trademarks on the given technology, product line etc (product name search) - giving examples of most interestesting and latest products on the market and registered trademarks for it (prnt screens from databases and pics of the given products), most interesting trademarks, the examples of different types of TMs – figurative, word, sound, smell, slogan, combined. - The territory of protection (national, regional – OHIM, or worldwide) – examples of geographical scope of protection of chosen trademarks 3.2. Analisys of both types of intellectual property protection - patents and trademarks and their strength and value for the companies - are both forms of protection same important for companies, what are the benefits of such knowledge protection in the context of the activity of the company in the given branch of industry. 3.3. check if the companies were sued for trademark infringements or if it was sueing other companies for illegal use of their trademarks (whole court case, decicions and fines ..etc), are there examples of products imitating original products and TMs of our company.

 

Temat: Ćwiczenia ZWC - etap 3 3 maja 2014
Analiza znaków towarowych wybranego przedsiębiorstwa W celu zrealizowania zadania należy zapoznać się z pojęciem znaku towarowego oraz systemem Międzynarodowej Klasyfikacji Towarów i Usług, której opis dostępny jest na stronach UPRP (www.uprp.pl). 3.1. Wyszukiwanie znaków towarowych należy przeprowadzić dla wybranej firmy polskiej oraz wybranego wcześniej konkurenta zagranicznego w bazach: krajowej (dla polskiej firmy UPRP. dla zagranicznej - odpowiednia baza krajowa, np. amerykańskiego urzędu patentowego - TESS), regionalnej (EU - bazy OHIM: CTM-ONLINE, TM View), międzynarodowej (WIPO - Madrid Express, ROMARIN): należy porównać i przeanalizować liczbę wszystkich znaków towarowych i usługowych obu firm ogółem (wyszukiwanie po nazwie firmy jako właścicielu-zgłaszającym oraz po słowach kluczowych np. nazwach wybranych produktów - proszę zaprezentować przykłady najnowszych (najciekawszych) produktów danej firmy oraz ich oznaczeń a następnie znaleźć je w bazach jako chronione znaki towarowe), rodzaje, przykłady ciekawych znaków towarowych, zasięg geograficzny ochrony, w jakich klasach towarów i usług są chronione. 3.2. Analizę ochrony własności intelektualnej firmy prawami ochronnymi na znaki towarowe należy porównać z ochroną patentową nowych rozwiązań firmy i zakończyć oceną znaczenia, siły i zakresu tej ochrony w stosunku do ochrony patentowej, zbadanej wcześniej – na jaką formę ochrony wiedzy firma kładzie większy nacisk, czy obie formy ochrony są dla firmy tak samo ważne? Ocena przydatności, celowości i korzyści wynikających z zastosowania tych obu form ochrony wiedzy ze względu na specyfikę (branżę) działalności firmy. 3.3. Sprawdzenie czy badana firma była oskarżona o naruszenia cudzych praw wyłącznych do znaków towarowych lub czy inne podmioty naruszały jej prawa (wykrycie podróbek, sprawy sporne dotyczące znaków towarowych – wyszukiwanie w jęz. ang. dla firm zagranicznych poprzez wpisanie frazy np. naruszenie znaku towarowego lub "trademark infringement" + nazwa firmy, itp). Jaki był powód, przebieg i wynik wybranych sporów ?

 

Temat: Ćwiczenia ZWC - etap 2 28 marca 2014
Po uzupełnieniu wszelkich braków związanych z analizą patentów, przechodzimy do wyszukiwania wzorów użytkowych wybranego przedsiębiorstwa: należy zapoznać się z definicją wzoru użytkowego a następnie przeprowadzić wyszukiwania i analizę wyników, podobnie jak w przypadku wynalazków a) w bazie UPRP: liczba, rodzaje, przykłady chronionych wzorów użytkowych. Następnie b) w bazie espacenet, gdzie wyszukiwanie następuje poprzez wyodrębnienie z listy patentów danej firmy tych rozwiązań, które mają po swoim numerze symbol U (zgłoszony wzór użytkowy) lub Y (udzielone prawo ochronne na wzór użytkowy), np. PL202014573(U), który odróżnia wzory użytkowe od patentów (wynalazki zawsze mają po numerze symbol A (A1, A2…) oznaczający zgłoszenie patentowe lub B (B1, B2,…) oznaczający udzielony patent, np. PL101094727(B1)). Wyszukiwanie wzorów użytkowych przeprowadza się podobnie jak w przypadku patentów: po nazwie firmy, lub słowach kluczowych z danej dziedziny z dodatkowym kryterium: w polu Publication number w bazie espacenet należy wpisać symbol: „(U) or (Y)” (czasami działa gdy wpisze się U1 lub Y1). Proszę dokonać podobnej analizy wzorów jak w przypadku patentów w poprzednim zadaniu, a następnie dokonać porównania z wybraną firmą konkurencyjną. Do analizy porównawczej należy wybrać konkurenta zagranicznego, najlepiej duże przedsiębiorstwo z tej samej branży, o którym wiemy że posiada dużą liczbę patentów. Robimy wstępne rozeznanie dot. rozwoju firmy konkurencyjnej w danej branży i jej pozycji na tle całej branży (również na podstawie zgłoszonych i udzielonych patentów z ostatnich lat w danej dziedzinie - tu należy przeprowadzić badanie w bazie espacenet po głównej dziedzinie działalności w której aktywna jest nasza firma i firma konkurencyjna i sprawdzić jakie inne przedsiębiorstwa zgłaszają najwięcej innowacyjnych rozwiązań w branży), jakie nowe rozwiązania powstają (zgłaszane patenty, udzielane patenty), jakie firmy, w jakich krajach, w danej branży posiadają największą liczbę patentów (czego dotyczą patenty zgłaszane w ostatnich latach), kto jest liderem w branży, jakie są firmy konkurencyjne i w jakich krajach. Należy następnie wybrać silnego konkurenta i zbadać jego portfel patentów w bazie espacenet i wipo a następnie Porównać siłę i zasięg ochrony wynalazków naszej firmy z wybranym konkurentem. przedstawienie najciekawszych rozwiązań, nad którymi pracuje konkurencja (zgłoszone patenty w ostatnich latach). Analiza rozwoju naszej firmy na tle konkurenta, wnioski z badań, analiza kierunków rozwoju i trendów w branży i czy nasza firma za nimi podąża. Najważniejsze są wnioski i analiza wyników z przeprowadzonych wyszukiwań!!!

 

Temat: Uwaga - zmiana godzin konsultacji ! 27 marca 2014

 

Temat: Wiadomość dla przedsiębiorczych studentów: 17 marca 2014
Zostań kreatywnym przedsiębiorcą ? konkurs ?Pomysł na Biznes? Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej rozpoczyna nabór do XIX edycji Konkursu ?Pomysł na Biznes? w ramach projektu ?Start-up. Pomysł na własną firmę opartą na innowacjach/wynikach prac naukowych?. Projekt skierowany jest do środowiska akademickiego Polski południowo-zachodniej, w szczególności do studentów, doktorantów, absolwentów oraz pracowników naukowych uczelni Wrocławia, Opola i Zielonej Góry. Udział w projekcie jest bezpłatny, współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz WCTT. Autorzy najlepszych projektów otrzymają nagrody pieniężne oraz nagrody w postaci preferencyjnego wynajmu miejsca w Dolnośląskim Akademickim Inkubatorze Przedsiębiorczości na terenie Wrocławskiego Parku Technologicznego, nieodpłatnych pakietów usług prawno-księgowych, doradztwa, szkoleń oraz oprogramowania do prowadzenia działalności gospodarczej. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy w dniu 27 marca 2014 roku o godzinie 900 na spotkanie informacyjne dotyczące możliwości udziału w XIX edycji konkursu połączone z ?Galą wręczenia nagród? laureatom poprzedniej edycji konkursu, które odbędzie się w siedzibie WCTT przy ul. Smoluchowskiego 48 we Wrocławiu. Szczegółowe informacje oraz zapisy znajdują się na stronie: http://www.pomyslnabiznes.edu.pl Kontakt: Jakub Tarasiuk, tel. 71 320 43 41, startup@wctt.pl Konkurs został podzielony na 3 etapy: etap 1 ? POMYSŁ: Szkolenia wprowadzające w tematykę przedsiębiorczości oraz nabór wstępnych pomysłów na biznes. Każdy uczestnik otrzyma wyjątkowy podręcznik ?Jak zostać kreatywnym przedsiębiorcą?. Szkolenia odbywają się w kwietniu i maju 2014 r. Tematyką szkoleń będą: innowacje, kreatywność, finanse, umiejętności menedżerskie, marketing, wizerunek firmy, własność intelektualna. Szkolenia prowadzone będą przez ekspertów z dziedziny przedsiębiorczości akademickiej oraz praktyków biznesu w tym młodych przedsiębiorców. etap 2 ? AKADEMIA SUKCESU: Warsztaty, doradztwo grupowe i indywidualne na temat przygotowania profesjonalnego biznes planu (czerwiec ? sierpień 2014 r.). etap 3 ? BIZNES-START: Nabór biznesplanów, spośród których komisja konkursowa wyłoni zwycięzców (wrzesień 2014). Dodatkowo osoby, które złożą biznesplany, będą mogły skorzystać z dodatkowego wsparcia w postaci usług doradczo-informacyjnych, dotyczących możliwości pozyskania finansowania oraz dalszej pomocy w rozwoju firmy (październik 2014).

 

Temat: COURSE TITLE: Management of proprietary knowledge 12 marca 2014
Tasks for the next classes and Presentations of the results of the research aimed to establish how the company works with IP within following areas: 1. IP creation, 2. IP protection, 3. IP competences, 4. IP exploitation and 5. IP management and strategies. Detailed description and instructions of the research: Analysis should concern the activity of a chosen innovative company in the field of Intellectual Property Protection and management. It should comprise following elements: a) General characteristic (short) of the company, the choice explanation (why this company and in what areas the company seems to be innovative, prizes for innovation, main fields of activity etc) b) Information on ways and methods of creation of new innovative solutions in the company (also motivation for creativeness of the employees) c) Protection of knowledge (IP) in the company: identification and analysis of the chosen company’s intellectual assets, WHICH HAS TO BE PROVIDED IN FORM OF SCREENSHOTS FROM ALL DIFFERENT DB SEARCHES, TABLES AND GRAPHS AS WELL AS DESCRIPTION AND YOUR OWN COMMENTS: 1.Definition of a patentable invention and a patent, short description of International Patent Classification (IPC) and then searching in the following patent databases: a) worldwide.espacenet.com (worldwide patents), b) WIPO Patentscope database (http://www.wipo.int/patentscope/en/) and c) other national Patent Office database in a country of orgin of a chosen company or its headquarters (f.i. USPTO). - the total number of patents (name search) - the number of patents in a chosen area of activity (searches done by name af a company, patent classification symbols and keywords from the chosen field of science – different combinations of the search criteria) - number and analysis of the latest (from last 5 years) innovations in general and in a chosen scientific area of activity (date search), analysis of patent applications done lately – what the company is currently working on most exstensively ? what are the most interesting inventions and innovations ? have you seen them on the market already? Can you provide both patent documents for those inventions and pics of ready products on the market? - In which countries the company protects its innovations - nationally, regionally or worldwide ? – examples of inventions protection of different geographical scope - In what way the company develops innovative solutions concerning chosen technology (product), based on patent searches - Wipo patent statistics of a chosen company patent activity: charts of patent activity in following years, in different areas (patent classification fields), geographical scope of protection - Search through the web and find cases where your company infringed the patent rights of other companies or itself became an object of infringement (google search: company name + patent infringement) 2. Definig Utility models and rights of their protection – searches of utility models are similar to patent searches (in national patent offices databases and in espacenet)– utility models are similar to inventions but of lower level of inventiveness and concern technical features of usability – they are to be found in the same databases as patents but their publication number will be followed by a U or Y letter instead of A (given for patent applications) or B (given for patented inventions). You can search for them by putting letters U or Y in the ‘publication number’ search field. o Examples: EP1057888 (A2) is the number of European Patent Application EP1057888 (B2) is the number of European Patent EP1057888 (U1) lub (Y1) is the number of utility model 3. Trademarks: defining trademarks and service marks, rights of protection and international classification system, then searches have to be done in databases: a) international – WIPO Madrid Express Search and ROMARIN databases, b) Community Trademarks (OHIM databases – CTM online) and c) national database. - number of registered trademarks in general (company name search) – all trademarks that the company owns - number of registered trademarks on the given technology, product line etc (product name search), most interesting trademarks, the examples of different types of TMs – figurative, word, sound, smell, slogan, combined. - The territory of protection (national, regional – OHIM, or worldwide) – examples of geographical scope of protection of chosen trademarks 4. Industrial Designs – defining the protection of industrial designs and their classification systems, then search done in databases: international Hague Express Database,Community designs: OHIM RCD online database at OHIM, and national database - Number of company’s registered designs in general (after company name) - Most interesting designs and the latest registered designes – examples - Search through the web and find cases where your company infringed the design rights of other companies or itself became an object of infringement (google search: company name + design infringement 5. Competition analysis: - Search patent databases using keywords of the chosen field of activity or patent classification symbols to find out what other companies build strong competition for your company – compare the number of patents of your company with those of other strongest competitors. Based on numbers of patents of 5 strongest firms in the branch, find out the position of your company – is it a leader position on the market, with highly innovative solutions? - How many and what kind of innovative inventions did the competitors file lately, in the chosen field of technology, in comparison to your company? - Analyse the competitive position of your company, taking into account the innovative solutions (patent activity). - Compare the numbers of protected patents, trademarks and designs of your company with that of the competitor, their strength, latest activity in IPR protection and geographical scope (you can use wipo statistics for comparisons). - Analyse the whole portfolios of intellectual property rights of both companies. - Find the information about the copyright protected intellectual property in your company that might be of higher value, i.e. databases, computer programs, website information etc. - Find out what can be protected as know-how or trade secret (provide the definitions) in a company, try to think of the possible trade secrets or know-how that might be protected in your company (i.e. technological processes, business methods and databases, substances and recipies etc) 6. Management of Proprietary Knowledge Search the web through to find any information about the knowledge management, especially protected knowledge management (intellectual property management) and initiatives connected with intellectual property management in different companies. Check if your company implemented any system of knowledge/IP management, strategies or politics of knowledge protection (intellectual property rights protection) ? Is there any information on licencing politics of a company ? Any cases of monopoly practices or other intellectual property rights law cases. What are the prospects for the company for the future, how the company can improve its competitive position? Make a web research on available tools, systems and methods of knowledge management (or intellectual property management) and chose one for your company. Describe the benefits of implementing such system in your company or benefits the company already gains through use of such system. Provide a short description of the main functionality of the chosen KM system or methodology. The whole research should be done based on all the possibile sources (books, magazines, internet), additionaly to the searches in patent and other IP databases listed below. All the additional interesting information (especially case studies) concerning intellectual property and knowledge management are strongly recommended as well as involving other students during your presentation in activity in form of questionnaires, problem-solving tasks and topics for the class discussion, etc. The research results should be also documented in the written form, as well as in a form of a presentation. The list of patent information sources that will be needed for the research (national offices databases needed if a company operates or has headquarters in a given country) : a. Polish Patent Office (PPO): www.uprp.pl, link to databases: http://www.uprp.pl/Polski/Bazy+danych+UPRP/ English version: http://www.uprp.pl/English, Databases: http://www.uprp.pl/English/PPOs+databases/ b. European Patent Office (EPO): www.epo.org Link to worldwide patent database: worldwide.espacenet.com c. US Patent Office (USPTO): www.uspto.gov Patent and trademark searches on the main website d. German Patent Office (DPMA): http://www.patent-und-markenamt.de/index.htm e. French Patent Office (INPI): http://www.inpi.fr/ f. British Patent Office (IPO): http://www.ipo.gov.uk/ g. Russian Patent Office: http://www.fips.ru/rospatent/index.htm h. Japan Patent Office (JPO): http://www.jpo.go.jp/ I . World Intellectual Property Organization (WIPO): http://www.wipo.int/portal/index.html.en Databases: Gateway to patents (international patent applications )– Patentscope: http://www.wipo.int/patentscope/en/ Trademarks gateway (international trademark registration): Madrid Express Search, ROMARIN International Industrial Design searches: http://www.wipo.int/hague/en/services/ Hague Express Database j. Organization for the Harmonization of the Internal Market (OHIM): http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/index.en.do: a) database of Community Trademarks CTM-ONLINE http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/QPLUS/databases/searchCTM.en.do b) Community Designs: RCD ONLINE http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/QPLUS/databases/searchRCD.en.do

 

Temat: Instrukcja do Ćwiczeń ZWC 10 marca 2014
UWAGA !!!! Na dzisiejszym wykładzie zostaną zaprezentowane bazy patentowe i sposoby prowadzenia w nich wyszukiwań, które są niezbędne do zrealizowania następnego etapu ćwiczeń (analizy patentów wybranego przedsiębiorstwa)

 

Temat: ZWC ćwiczenia - zad 2. 10 marca 2014
2. Analiza patentów wybranego przedsiębiorstwa Zdefiniowanie pojęcia wynalazku i patentu oraz Klasyfikacji patentowej (opis dostępny jest na stronie www.uprp.pl. 2.1.Wyszukiwanie patentów w bazach: UPRP (bazy.uprp.pl), Espacenet (ep.espacenet.com), WIPO (http://www.wipo.int/portal/en/index.html). Wyszukiwania należy prowadzić z użyciem kombinacji różnych kryteriów wyszukiwawczych i potwierdzić odpowiednimi print screenami. Wyszukiwanie należy przeprowadzić przede wszystkim wg: a) nazwy firmy (liczba patentów firmy ogółem), b) słów kluczowych z danej dziedziny i c) klasyfikacji patentowej (MKP/IPC) - liczba patentów firmy z danej dziedziny (wyszukiwanie MKP odpowiadającej głównemu profilowi działalności firmy oraz po słowach kluczowych) oraz d) dat zgłoszenia lub publikacji (np. patenty z ostatnich lat). Najciekawsze (lub najnowsze)rozwiązania należy przedstawić bardziej szczegółowo, ze szczególnym uwzględnieniem informacji dostępnych w skrótach i pełnych opisach patentowych. Opisy patentowe można porównać z najnowszymi produktami firmy na rynku, które zawierają chronione rozwiązania. Baza WIPO umożliwia sporządzenie automatycznych analiz wyszukanych wyników i przedstawienie ich w postaci wykresów, co również należy wykorzystać w podsumowaniu portfolio patentów wybranej firmy. 2.2.Zbadanie rozwoju firmy pod kątem tworzenia i ochrony nowej wiedzy: najnowsze osiągnięcia firmy chronione patentami, zasięg geograficzny ich ochrony (kraje w których zostały zgłoszone), określenie pozycji firmy na rynku. Można zbadać jak przebiega a) rozwój danej technologii czy produktów wytwarzanych przez firmę – na podstawie kolejnych zgłaszanych patentów z danej dziedziny b) rozwój pod kątem poszerzania obszaru ochrony nowej wiedzy (jaki jest zasięg geograficzny ochrony ostatnich patentów firmy), czy firma jest liderem na rynku, jaką zajmuje pozycję, jak rozwija się w ostatnich latach działalności, w jaki sposób chroni własną wiedzę, czy korzysta z cudzej wiedzy chronionej (licencje?) itp – korzystać należy zarówno ze źródeł internetowych o firmie jak i specjalistycznych baz informacji patentowej i pozapatentowej). 2.3. Sprawdzenie czy badana firma była oskarżona o naruszenia cudzych praw do patentów lub czy inne podmioty naruszały jej prawa (sprawy sporne dotyczące patentów). Jaki był powód, przebieg i wynik wybranych sporów ?

 

Temat: Cwiczenia ZWC 4 marca 2014
Proszę wybrać z rankingów najbardziej innowacyjnych firm w Polsce, firmę która będzie przedmiotem dalszych badań w ciągu całego semestru. Na kolejnych zajęciach należy ją krótko przedstawić i scharakteryzować jej działalność oraz znaleźć wszelkie dostępne informacje dotyczące jej innowacyjnej działalności, wprowadzanych przez nią innowacji (innowacyjnych produktów, procesów, usług), nagród za innowacyjność, innych osiągnięć i zamierzeń w dziedzinie innowacyjności.

 

Temat: 17 stycznia 2014
W związku z remontem budynku, konsultacje odbywają się tymczasowo w pok. 317 B1.

 

 

   
 

 

   ©2002-2004 AG  

A. Groszek