Informacja o pracowniku


dr inż. Lidia Żurawowicz

  Adiunkt
  Katedra Systemów Zarządzania
   
 

Budynek:  B-1 p. 311c

  Telefon:  320-42-82
e-mail:  lidia.zurawowicz@pwr.edu.pl
  Adres sewisu WWW: http://www.ioz.pwr.wroc.pl/pracownicy/zurawowicz
   
   Informacje dla studentów
   
  Konsultacje i godziny organizacyjne
 
DzieńGodzinyRodzaj spotkania

   
  Wiadomości dla studentów
 
Temat: URLOP 1 lipca 2015
Informuję, że w dniach od 3-15.07.2015 oraz cały sierpień jestem na urlopie. W razie pilnych spraw możliwość kontaktu przez email.

 

Temat: Wyniki testu z przedmiotu Intellectual Property Rights in Biotechnology 16 czerwca 2015
Wszystkie osoby zdające otrzymały oceny pozytywne: 185037 - 3.5; 216156 - 3.5; 176185 - 3.5; 176062 - 3.5; 185013 - 3.0

 

Temat: Wyniki testu z przedmiotu Strategie Zarzadzania Wiedza Chroniona 14 czerwca 2015
Niestety wszystkie osoby, które pisały test muszą zgłosić się na jego poprawę. Tak jak się już wcześniej umawialiśmy, widzimy się na wtorkowych konsultacjach (16.06.15) w godz. 12.30 - 14.00. W tych godzinach zapraszam też wszystkich, którzy mają do zaliczenia zadania seminaryjne.

 

Temat: The results of the test on Ethics in Business: 14 czerwca 2015
(IndexNo:grade) 213285: 4.0; 213288: 3.0; 015224153: 3.0; The following students did not pass the test and need to come to my office (best on Tue, 16.06.15, 12.30- 13.30, room 311c, building B1 )to answer the questions again and get a positive grade: 179444, 163509, 013213286.

 

Temat: Strategie Zarządzania wiedzą chronioną - uwaga dot. zaliczenia seminarium !! 12 czerwca 2015
Proszę pamiętać, że warunkiem zaliczenia seminarium jest również złożenie wszystkich prezentacji, wraz z uzupełnionymi wnioskami, konkluzjami i anazlią wyników poszczególnych etapów. Pracę można nagrać na CD, a wnioski i podsumowania uzupełnić w pliku pdf, np w miejscu na notatki, oraz na slajdach podsumowujących każdy etap, jak również całość projektu seminaryjnego. Należy dołączyć również do poszczególnych etapów wypełnione poprawnie formularze zgłoszeniowe dot. znaków, wzorów i wynalazków.

 

Temat: Strategie Zarządzania wiedzą chronioną - ostatni wykład i kolokwium - wiadomosc dodatkowa dla wszystkich ! 8 czerwca 2015
Na pierwszej godzinie ostatniego wykładu (od 13.00-13.45) odbędzie się regularny wykład dla wszystkich (dokonczenie omawiania modelu ZWC i strategii), natomiast Kolokwium odbędzie się na drugiej godzinie wykładu od g. 14.00-14.45.

 

Temat: Zaliczenie kursu Strategie Zarządzania Wiedzą chronioną 31 maja 2015
Do kolokwium obowiązuje podręcznik pt. „Ochrona wiedzy a kapitał intelektualny organizacji” (red.nauk. W. Kotarba, PWE, Warszawa 2006). Następujące osoby mają obowiązek pisania kolokwium w dn 13.06.15: 013215278, 013215271, 005153558, 013215273, 012143735, 013164611, 013188686, 013183847. Uwaga wyłącznie dla grupy seminaryjnej tworzącej firmę MASPY - 013164611, 013188686, 013183847 - nie muszą Panie poprawiać prezentacji nr 1 (która jest jednak zaliczona na 4- i w związku z tym przepraszam za pomyłkę) ani prezentacji nr 2 (która została już poprawiona), ale należy bardzo dobrze przygotować prezentację nr 3, a w szczególności ostatnią - nr 4 - w związku z zapowiedzianą nieobecnością Pań na ostatnich zajęciach w dn. 13.06, w celu zaliczenia przedmiotu zapraszam na konsultacje, po uprzednim mailowym ustaleniu pasującego wszystkim Paniom terminu.

 

Temat: STRATEGIE ZARZĄDZANIA WIEDZĄ chronioną - ostatni etap na seminarium 13.06.15 31 maja 2015
ETAP IV – Projektowanie modelu zarządzania własnością intelektualną i strategii ochrony wiedzy w przedsiębiorstwie Na podstawie informacji i wniosków wynikających z analizy porównawczej portfeli własności intelektualnej wybranych firm konkurencji z tej samej branży, dotyczącej: a) wielkości i siły zasobów intelektualnych (ile patentów, znaków wzorów chronionych), b) zasięgu ich ochrony, c) kierunków rozwoju firmy na podstawie ostatnich patentów, d) wykorzystania zasobów intelektualnych w działalności (produkcja i/lub sprzedaż i kupno licencji) e) oraz obrony wiedzy w stosunku do konkurentów (sprawdzić czy dana fima była stroną w jakichkolwiek sporach związanych z naruszeniem własności intelektualnej - intellectual property infrigement, patent infringement, trademark infringement cases), proszę spróbować określić rodzaj i scharakteryzować poszczególne strategie: ochrony, wykorzystania i obrony wiedzy w tych organizacjach oraz zidentyfikować ich słabe i mocne strony (np. Silna koncentracja na ochronie patentowej ale słaba na designie który nie jest optymalnie chroniony i wykorzystany lub wąski zasięg ochrony patentów – lokalny, co powoduje że zasoby nie mogą być w pełni wykorzystane a ich obrona jest mało skuteczna – np. Firma chroni lokalnie technologię, więc za naruszenia może uzyskać jedynie niewielkie odszkodowanie w kraju ochrony , podczas gdy dochodzi do nich również na rynkach zagranicznych, ale tam nie może już bronić niechronionej technologii, strategie można różnie klasyfikować od aktywnych i agresywnych po bierne i defensywne (obronne). W celu sformułowania wniosków dotyczących ww strategii należy zapoznać się z rozdziałem z podręcznika Prof. W. Kotarby pt. „Ochrona wiedzy a kapitał intelektualny organizacji”, dotyczącym budowania strategii ochrony, wykorzystania i zabezpieczania wiedzy w przedsiębiorstwie, a także przeprowadzić wyszukiwania w dostępnych żródłach internetowych nt strategii zarządzania własnością intelektualną i wiedzą w wybranych firmach (np. Wyszukiwania typu intelectual property management /ip strategy in company X lub patent strategy in company X etc). Może odnajdziecie Państwo wytyczne tych firm lub jakiekolwiek informacje na temat zarządzania zasobami własności intelektualnej, stosowanymi metodami, strategiami lub narzędziami itp. Na podstawie uzyskanych i przeanalizowanych informacji o konkurencji, jej strategiach ochrony wiedzy, pozycji na rynku i siły portfela zasobów intelektualnych należy następnie przejść do formułowania strategii budowy (kreowania), ochrony, wykorzystania i zabezpieczania wiedzy dla naszego przedsiębiorstwa biorąc pod uwagę różne czynniki, takie jak wielkość i czas życia przedsiębiorstwa, wielkość zasobów finansowych i ludzkich, rodzaj działalności, specyfika branży itp. Należy określić w jaki sposób wiedza będzie tworzona, pozyskiwana i chroniona - własne pomysły i badania ale też korzystanie z dostępnej już wiedzy chronionej na zasadzie licencji – od jakich firm ? jakie firmy mogą stać się naszymi partnerami w rozwijaniu wiedzy, może uniwersytety albo ośrodki badawcze, może zatrudnimy bardziej kreatywną kadrę, np. Zespół inżynierów albo designerów by rozwijać nasz portfel. W jaki sposób będziemy chronić wiedzę i na jakiej formie ochrony się skoncentrujemy (najlepiej komplementarna) i dlaczego – w różnych branżach różne rodzaje ochrony mogą przynosić różne korzyści – czasem ważniejsza jest marka, lub design, a czasem technologia i ochrona patentowa lub sekret czy prawa autorskie. Następnie należy podjąc decyzje co do wykorzystania chronionej wiedzy firmy (produkcja produktów i oferowanie usług na jej bazie lub/i sprzedaż licencji) oraz odnośnie polityki obrony (walki) z konkurentami i naruszycielami praw. W oparciu o Model Zarządzania Wiedzą Chronioną, opracowany przez Prof. Wiesława Kotarbę, zamieszczony w publikacji pt. „Ochrona wiedzy a kapitał intelektualny organizacji” (red.nauk. W. Kotarba, PWE, Warszawa 2006) lub jakiekolwiek inne modele znalezione w innych publikacjach, ORAZ w oparciu o wszelkie dostępne informacje wyszukane w źródłach internetowych i innych publikacjach (znalezionych samodzielnie przez Studenta) należy zaproponować oryginalny model ochrony, wykorzystania i zabezpieczania wiedzy we własnej firmie, zgodny z ogólną misją i strategią przedsiębiorstwa. Proszę zebrać i przeanalizować ciekawsze publikacje na temat teorii i praktyki zarządzania własnością intelektualną w przedsiębiorstwach, jak również na temat informatycznych systemów i narzędzi zarządzania własnością intelektualną, które mogłyby w przedsiębiorstwie zostać wdrożone. Na zajęciach należy przedstawić analizę najciekawszych źródeł i opisanych w nich modeli, praktyk, doświadczeń przedsiębiorstw, stosowanych w nich polityk i strategii ochrony i wykorzystywania wiedzy (ze szczególnym uwzględnieniem uwarunkowań małych i średnich oraz dużych przedsiębiorstw) oraz zbadać funkcjonalność wybranego(wybranych) systemów zarządzania własnością intelektualną, a następnie zaprojektować ogólny model, dostosowany do warunków Państwa firmy i rodzaju jej działalności. Należy zaproponować w nim politykę i strategie ochrony, wykorzystania i zabezpieczania wiedzy w przedsiębiorstwie oraz narzędzia (systemy, programy komputerowe) mogące wspierać te procesy. Można na koniec w atrakcyjny sposób podsumować działalność i plany naszej firmy – przedstawić jej zasoby intelektualne i politykę ich dalszej ochrony, wskazać jej silne strony i potencjał rynkowy, tak by przyciągnąć potencjalnych inwestorów ☺

 

Temat: Intellectual Property Rights and ethical aspects in biotechnology 28 maja 2015
Please note that final grades will be given on our last lecture (16.06.15) to all those students who met the required criteria for course accomplishment, who did all the tasks given during the whole semester. All those students who did not fulfil the requirements and were absent during the semester, will write an obligatory test, on Tue 16.06.15.

 

Temat: Management Ethics - final grades and test 28 maja 2015
Please note that final grades will be given on our last lecture (12.06.15) to all those students who met the required criteria for course accomplishment, who did all the tasks given during the whole semester, and will be also participating in the last lecture, on which we will discuss the final topic (explanation and materials will be provided on coming Fri, 29.06.15). All those students who did not fulfil the requirements and were absent during the semester, will write an obligatory test, on Fri 12.06.15.

 

Temat: Strategie Zarządzania wiedzą chronioną - zaliczenie 28 maja 2015
Uwaga! Ostateczne zaliczenia oraz kolokwium odbędą się w sobotę 13.06.2015 podczas naszych ostatnich zajęć i konsultacji, na których będzie można też nadrobić ewentualne zaległości oraz poprawić poszczególne etapy i prezentacje z seminarium.

 

Temat: Strategie zarządzania wiedzą chronioną etap III - wzory przemysłowe 27 kwietnia 2015
OCHRONA WZORÓW PRZEMYSŁOWYCH DLA PRODUKTÓW Proszę zapoznać się z definicją wzoru przemysłowego – co uważa się za wzór przemysłowy, co może być w ten sposób chronione itp. (strona UPRP.pl). Następnie należy zaprojektować (narysować i opisać) wzór przemysłowy dla swojego produktu (rozwiązania, które zostało zgłoszone do ochrony patentowej w etapie II) – wzór może dotyczyć samego produktu (jego kształtu, kolorystyki, powierzchni materiału, faktury, zdobień itp.) lub też opakowania tego produktu (np. kształt butelki, kartonika, pojemnika itp.). Proszę przeprowadzić badania wzorów przemysłowych już istniejących i chronionych na rzecz innych podmiotów . Badania wzorów przemysłowych przeprowadzić należy zarówno w bazie UPRP, jak i w bazach międzynarodowych. W bazie Wspólnotowych wzorów przemysłowych OHIM/OAMI – DESIGN VIEW(https://www.tmdn.org/tmdsview-web/welcome) wyszukać można wzory chronione na terenie wszystkich krajów UE. Wyszukiwanie wzorów przemysłowych zgłaszanych w trybie międzynarodowym przeprowadzić można w bazie WIPO międzynarodowych rejestracji wzorów przemysłowych – Hague Express (http://www.wipo.int/ipdl/en/hague/) lub Global Design Database. Proszę dokonać analizy porównawczej wyszukanych wzorów (porównać najbardziej podobne wzory z własnym projektem wzoru) i dokonać oceny oryginalności własnego wzoru i możliwości jego ochrony. Wnioski z badań i wyszukiwań w bazach. W ostatnim kroku, proszę dokonać zgłoszenia wzoru przemysłowego do UPRP – jak poprzednio – wypełniając odpowiedni formularz zgłoszeniowy i załączając wszystkie niezbędne dokumenty – przede wszystkim opis, rusunki.

 

Temat: Task for the students of Management Ethics 27 kwietnia 2015
TASK 1: If corporations have some type of social responsibility, what form does it take ?? Go to the website of two companies of your choice and find the section dealing with social issues, headed like:CSR or sustainability or Corporate citizenship etc Present the reasons the corp give for their involvment in CSR Is there a balance in business and moral reasons ? Or is one type predominating ?

 

Temat: Strategie zarządzania własnością intelektualną - seminarium etap II 30 marca 2015
ETAP II BUDOWANIE PORTFOLIO – OCHRONA ROZWIĄZAŃ a) Rozważenie i krótki opis możliwych do wygenerowania przez firmę innowacyjnych pomysłów, rozwiązań, produktów, procesów i usług w danej branży. a. Wybór jednego z pomysłów i zbadanie jego zdolności ochronnej. Powinien być to pomysł, na bazie którego powstanie produkt możliwy do ochrony jako wzór użytkowy lub wynalazek nadający się do opatentowania. b. Wstępna prognoza potencjału sprzedaży naszego nowego produktu, polegająca na próbie zbadania: • Zapotrzebowania na daną innowację na rynku oraz jego skalę (czy podobne rozwiązania już istnieją na rynku, czy w wystarczającym stopniu zaspakajają potrzeby klientów, jakie miejsce może zając wobec tego nasz produkt i w czym będzie tkwiła jego siła, nowość, oryginalność, atrakcyjność, jaki rynek możemy nim zdobyć) • Perspektywiczność rynku dla danego produktu oraz rozważenie kiedy, w jaki sposób i na jakim terytorium najbardziej korzystne będzie uzyskanie ochrony naszego rozwiązania. Uzasadnienie. d. Podjęcie następujących kroków zmierzających do ochrony rozwiązania patentem lub prawem ochronnym na wzór użytkowy: • Zweryfikowanie zdolności ochronnej/patentowej danego rozwiązania: a. analiza istoty badanego rozwiązania - krótki opis, cechy charakterystyczne (należy wzorować się na abstraktach opisów wynalazków lub wzorów użytkowych podobnych, wyszukanych w bazach patentowych zarówno UPRP jak i EPO (baza espacenet). Wylistowanie słów kluczowych (w jęz. pol i ang, które najlepiej określają wynalazek i posłużą do wyszukiwań w bazach. b. sprawdzenie, czy wynalazek nie podlega wyłączeniu z opatentowania (należy znaleźć odpowiedni ustęp w Ustawie Prawo Własności Przemysłowej i odnieść się do niego) c. określenie dziedziny techniki wg. MKP , najlepiej na podstawie najbardziej podobnych wynalazków znalezionych w bazacg, (Symbole i znaczenie Międzynarodowej Klasyfikacji Patentowej dostępne są on-line na stronach UPRP i EPO) d. badanie aktualnego stanu techniki w danej dziedzinie w: i. Bazach informacji patentowej (UPRP espacenet i WIPO Patents) ii. źródłach niepatentowych (należy spróbować ‘wygooglować’ informacje o podobnych rozwiązaniach w Internecie- mogą to być informacje zawarte w publikacjach typu książki, artykuły, informacje z wystaw, informacje o produktach sprzedawanych na rynku itp) e. analiza porównawcza wyszukanych „podobnych” rozwiązań f. porównanie „podobnych” rozwiązań z rozwiązaniem, dla którego badana jest zdolność ochronna i ocena nowości naszego rozwiązania g. ocena i wykazanie poziomu wynalazczego - np. poprzez porównanie z podobnymi rozwiązaniami h. ocena przemysłowej stosowalności Badanie zdolności patentowej powinno zakończyć opracowanie sprawozdania i wniosków z badania, udokumentowane printscreenami z wyszukiwań. UWAGA: Pomoc do badania aktualnego stanu techniki i zdolności patentowej: 1. PLIK INFORMACJA PATENTOWA na mojej stronie 2. Krótka instrukcja wyszukiwania w bazie UPRP i espacenet: a) wyszukiwanie po słowach kluczowych b) wyszukiwanie po klasyfikacji patentowej Zapytanie do bazy w trybie wyszukiwania wg kryteriów lub „Advanced search”: W polu „Keywords In title or abstract„ (słowa kluczowe w tytule lub skrócie) wpisujemy słowa ( w jęz. angielskim lub niemieckim w bazie espacenet. Tylko w bazie UPRP wyszukujemy w jęz. pol !!!) ) odpowiadające szukanym rozwiązaniom np. refrigerator, printer, ballpen itd. Przeglądamy wyszukane rezultaty – jeśli odpowiadają naszej dziedzinie, to spisujemy symbole Klasyfikacji patentowej z dokumentów dotyczących wynalazków najbardziej podobnych do naszego rozwiązania. Następne wyszukiwanie prowadzimy po tych symbolach klasyfikacji MKP/IPC (wpisując symbol klasyfikacji w polu International Patent Classification) i sprawdzamy czy wynalazki są podobne. Te najbardziej podobne porównujemy znowu z naszym pomysłem. Kolejne wyszukiwanie może polegać na połączeniu kryteriów wyszukiwawczych: słów kluczowych i klasyfikacji - wykorzystywane symbole klasyfikacji powinny być objaśnione (do tego służy zakładka w bazie po lewej stronie „Classification search” . Na podstawie powyższych badań należy dokonać ostatecznego wyboru rodzaju ochrony i wybór ten uzasadnić (należy tu oprócz zdolności ochronnej wziąć pod uwagę też koszty ochrony, spróbować odpowiedzieć na pytanie czy naprawdę warto rozwiązanie opatentować i dlaczego i czy jakie są szanse na to, że spodziewane zyski pokryją koszty rozwoju produktu i utrzymywania jego ochrony. Należy spróbować ocenić perspektywiczność innowacji – czy będzie tylko chwilową modą czy ma szanse stworzenia długofalowego trendu, czy istnieją szanse na wykreowanie nowej niszy rynkowej i bycie liderem na rynku w dłuższej perspektywie. Przy podejmowaniu i uzasadnianiu decyzji o ochronie rozwiązania odpowiedz na następujące pytania: 1. Czy spełnione są kryteria ochrony (w przypadku wynalazku – nowość, oryginalność, przemysłowa stosowalność), czy pomysł chronić patentem czy zachować w tajemnicy: jeśli trudne jest naśladownictwo tego produktu (patrz receptura Coca-Coli) lub trudne może być ustalenie naruszeń lub też przewidywany czas życia produktu może być krótszy niż czas udzielania ochrony – wtedy należy raczej chronić rozwiązanie jako tajemnicę i ustalić warunki tej tajemnicy oraz dokonać analizy opłacalności i możliwości szybkiego wdrożenia i wykorzystania luki rynkowej. Jeśli zaś naśladownictwo jest łatwe i łatwe jest ustalenie naruszeń a przewidywany czas życia produktu na rynku dużo dłuższy od całej procedury ochronnej – warto patentować.

 

Temat: MANAGEMENT ETHICS - COURSE STRUCTURE AND GENERAL TOPICS FOR PRESENTATIONS 27 lutego 2015
1. Introduction to business ethics 2. Framing business ethics (‘Corporation’) 3. Normative ethical theories 4. Making decisions in business ethics 5. Managing business ethics 6. Shareholders and business ethics 7. Employees and business ethics 8. Consumers and business ethics 9. Suppliers, competitors, and business ethics 10. Civil society and business ethics 11.Government, regulations and business ethics 12. Cross-cultural differences and ethics 13. Conclusions and future perspectives 14. Final assessment/test (if required) - 12/06/2015 !!!!!!

 

Temat: SEMINARIUM „STRATEGIE ZARZĄDZANIA WŁASNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ” - ogólne wytyczne 27 lutego 2015
1.CEL kursu: PROJEKTOWANIE MODELU ZARZĄDZANIA WŁASNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ oraz POLITYKI I STRATEGII dot. zasobów własności intelektualnej DLA FIRMY W FAZIE START-UP. OPIS ZADANIA, PODSTAWOWE POJĘCIA: START-UP możemy zdefiniować jako: Młody biznes, nowe przedsięwzięcie oparte na nowych technologiach, nastawione na szybkie stworzenie pewnej realnej wartości (finansowej, intelektualnej lub obu). Projekt biznesowy, oparty na gotowym do wprowadzenia na rynek produkcie, który jeszcze nie wszedł do sprzedaży lub sprzedaż jest jeszcze na pomijalnym poziomie. Wzorem dla tworzenia naszego Modelu Zarządzania Własnością Intelektualną będzie Model Zarządzania Wiedzą Chronioną, opracowany przez Prof. Wiesława Kotarbę, który opisany został w publikacji pt. „Ochrona wiedzy a kapitał intelektualny organizacji”, red.nauk. W. Kotarba, PWE, Warszawa 2006. Kolejne rozdziały publikacji możemy traktować jako wytyczne i pomoc przy projektowaniu Modelu na poszczególnych etapach, np. rozdział dot. Wizualizacji marki pomoże nam dokonać właściwego wyboru nazwy firmy i produktu (marki) w pierwszym etapie, w kolejnych – rozdziały dot. ochrony wiedzy pozwolą na podjęcie optymalnych decyzji co sposobu, rodzaju, czasu, zasięgu ochrony naszych rozwiązań, oznaczeń, utworów. Rozdział dot. oceny wartości wiedzy chronionej pomoże w podjęciu decyzji w jaki sposób szacować wartość portfela naszej własności intelektualnej. Kolejne rozdziały pomogą dokonać wyborów dot. sposobów wykorzystania naszej wiedzy chronionej, metod korzystania z informacji patentowej, prowadzenia badań patentowych, wreszcie - dokonania wyboru odpowiedniej dla naszej firmy strategii ochrony wiedzy i polityki zarządzania własnością intelektualną. W celu opracowania projektu modelu zarządzania własnością intelektualną dla naszej firmy, podejmujemy kolejno kroki opisane poniżej. Projekt prowadzimy etapami – na kolejnych zajęciach każda grupa (2-3 os.) prezentuje prace związane z danym etapem.

 

 

   
 

 

   ©2002-2004 AG  

A. Groszek