Informacja o pracowniku


dr inż. Agnieszka Parkitna

  Adiunkt
  Katedra Infrastruktury Zarządzania
   
 

Budynek:  B1 406a

  Telefon: 
e-mail:  agnieszka.parkitna@pwr.edu.pl
  Adres sewisu WWW: http://www.ioz.pwr.wroc.pl/Pracownicy/Parkitna/
   
   Informacje dla studentów
   
  Konsultacje i godziny organizacyjne
 
DzieńGodzinyRodzaj spotkania

   
  Wiadomości dla studentów
 
Temat: Poprawa MiNAF 12 grudnia 2014
Do 16 stycznia 2015 Informacje o ocenach umieścił Pan Paweł Wójcik na Państwa Forum.

 

Temat: Wyniki- AEDB 9 grudnia 2014
187101 Db- 195282 Dst+ 200175 dst 200565 dst 200781 dst 200914 ndst 201089 dst 202527 ndst 204668 dst 212908 Dst+ 212909 Dst+ 212910 Dst+ 212911 dst 212912 Dst+ 212913 ndst 212914 dst 212916 Dst+ 212917 Db+ 212918 dst 212919 dst 212921 ndst 212926 Dst+ 212927 Dst+ 212929 db 212930 dst 212931 dst 212932 dst 212934 dst 212935 dst 212936 ndst 212939 Dst+ 212940 Ndst 212941 dst 212944 Dst+ 212945 ndst 212947 Dst+ 212948 Dst+ 212949 db 212950 Dst+ 212951 dst 212952 dst 212953 dst 212954 Dst+ 212955 ndst 212957 dst 212958 bdb 212960 dst 212962 Dst+ 212965 dst 212968 Dst 212969 Dst+ 212970 dst 212971 dst 212974 dst 212976 Dst 212977 dst 212981 dst 212982 ndst 213074 ndst 215803 dst

 

Temat: Zmiana miejsca konsultacji 26 listopada 2014
Od dnia 26 listopada konsultacje odbywają się w pokoju 406 w budynku b-1

 

Temat: Rachunkowość finansowa ćw 9 października 2014
Zbiór zadań: Zasady Rachunkowości, Teresa Bartel, Jolanta Chałupczak, Ewa Potulska, Katarzyna Stec, ODDK Gdańsk II ćw.: 64-77 s, III ćw.:84,112-118s, IV ćw.: 150-160s, V ćw.: 163-186s, VI ćw.:195-200s. VII ćw.:211-220, 253s.

 

Temat: Zakres tematyczny ćwiczeń z Rachunkowości Finansowej 1 października 2014
1. Bilans zadania z Aktyw i Pasyw i klasyfikacja do odpowiednich grup 2. Kartkówka z klasyfikacji zasobów majątkowych i źródeł finansowania 15 min max, zajęcia z klasyfikacji zdarzeń gospodarczych i ich wpływu na sumę bilansową , typy zdarzeń, klasyfikacja operacji 3. Konta i ewidencja operacji bilansowych, zestawienie obrotów i sald, zamykanie i otwieranie kont 4. Zasady ewidencji księgowej VAT, amortyzacja i gospodarka Aktywami trwałymi 5. Ewidencja rozliczeń kosztów i przychodów, (WAżNE obowiazuje III wariant ewidencji kosztów czyli, wstępne grupowanie kosztów działalności w układzie kosztów według rodzajów zespół „4”, a następnie ich rozliczanie na konta zespołu „5” według typów działalności!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 6. Przychody i koszty związane z ich osiągnięciem oraz Tworzenie wyniku finansowego 7. Zamykanie roku obrachunkowego tworzenie bilansu zamknięcia i RZiS 8. Kolokwium

 

Temat: Tematyka seminarium Zarządzania Ryzykiem 1 października 2014
1. Strategie zarządzania ryzykiem walutowym. 2. Zarządzanie ryzykiem operacyjnym w przedsiębiorstwie. 3. Standard zarządzania ryzykiem FERMA. 4. Zarządzanie ryzykiem w procesie zrównoważonego rozwoju. 5. Zarządzanie ryzykiem kredytowym w banku. 6. Zarządzanie ryzykiem w instytucji ubezpieczeniowej. 7. Dywersyfikacja ryzyka w przedsiębiorstwie. 8. Instrumenty pochodne w zarządzaniu ryzykiem. 9. Metody mapowania ryzyka. 10. Metody listowania ryzyka. 11. Niepewność a ryzyko. 12. Strategie zarządzania ryzykiem stóp procentowych. 13. Zarządzanie ryzykiem finansowym. 14. Zarządzanie ryzykiem inwestycyjnym. 15. Determinanty wyboru techniki zarządzania ryzykiem. 16. Zabezpieczenia transakcji za pomocą zakupu instrumentów pochodnych. 17. Metody ograniczania ryzyka. 18. Metodyka ALARP (As Low As is Reasonably Pracitcable). 19. Współczesne podejście do zarządzania ryzykiem. 20. Tradycyjne podejście do zarządzania ryzykiem. 21. Zarządzanie ryzykiem w budowlanych projektach inwestycyjnych.

 

Temat: Zakres tematyczny wykładu z Rachunkowości Finansowej 1 października 2014
Zakres tematyczny wykładu z Rachunkowości Finansowej Wy1 Podstawy i zasady prawne rachunkowości., Wy2 Zasady funkcjonowania kont księgowych i typy operacji gospodarczych Wy3 Ewidencja i wycena składników bilansu Wy4 Plan kont Wy5 Przychody i koszty Wy6 Rachunek zysków i strat Wy7 Pozostałe elementy sprawozdawczości finansowej Wy8 Kolokwium zaliczeniowe Zakres tematyczny ćwiczeń z Rachunkowości Finansowej Ćw1 Klasyfikacja składników bilansu. Ćw2 Operacje gospodarcze i ich skutki Ćw3 Konta bilansowe- zasady funkcjonowania, zestawienia obrotów i sald Ćw4 Konta wynikowe- zasady funkcjonowania i ewidencji Ćw5 Kategorie kształtujące wynik finansowy Ćw6 Sprawozdawczość finansowa Ćw7 Kolokwium zaliczeniowe

 

Temat: Literatura z Rachunkowości Zarządczej 1 października 2014
LITERATURA PODSTAWOWA: [1] Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów. T. 1 /S. Sojak. Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2012. [2] Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza :teoria i praktyka /red. nauk. E. Nowak. Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011. [3] Rachunkowość zarządcza /A.A. Jaruga, P. Kabalski, A.Szychta. Warszawa : Wolters Kluwer, 2010. [4] Rachunkowość zarządcza przedsiębiorstw. Rachunek kosztów/ D. Sołtys (red), Wyd AE Wrocław 2009. LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA: [5] Rachunkowość w zarządzaniu kosztami i wynikami przedsiębiorstwa /K. Kobiela-Pionnier. Warszawa : Vizja Press & IT, 2010. [6] Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza w planowaniu i kontroli działalności /red. nauk. E.Nowak. Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010. [7] Zaawansowana rachunkowość zarządcza /E. Nowak. Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2009. [8] Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza / G. K Świderska. (red), Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2008.,

 

Temat: Zakres tematyczny wykładu Z Rachunkowości Zarządzczej 1 października 2014
Zakres tematyczny Wykładu z Rachunkowości Zarządczej Wy1 Rachunkowość zarządcza – jej miejsce w systemie informacji zarządczej Wy2 Grupowanie i procedury rozliczania kosztów-zasady, etapy, kierunki Wy3 Kalkulacyjny rachunek kosztów- istota, przedmiot, zadania Wy4 Modele rachunku kosztów w rachunkowości zarządczej- istota i rodzaje: rachunek kosztów zmiennych, rachunek kosztów standardowych, rachunek kosztów działań Wy5 Inne modele rachunku kosztów: rachunek kosztów cyklu życia produktów, rachunek kosztów docelowych, rachunek kosztów ciągłego doskonalenia, rachunek kosztów jakości Wy6 Rachunkowość zarządcza w procesie zarzadzania – analiza progu rentowności Wy7 Decyzje cenowe i krótkookresowe rachunki decyzyjne Wy8 Kolokwium zaliczeniowe Zakres tematyczny ćwiczeń z Rachunkowości Zarządczej Ćw1 Grupowanie kosztów w ewidencji księgowej. Ćw2 Rozlicznie kosztów Ćw3 Kalkulacyjny rachunek kosztów Ćw4 Rachunki kosztów Ćw5 Analiza wrażliwości progu rentowności Ćw6 Ustalanie cen i wybór struktury asortymentowej i technologii Ćw7 Kolokwium zaliczeniowe

 

Temat: Literatura uzupełniająca dla osób II stopnia, którzy nie studiowali wcześniej na Zarządzaniu 1 października 2014
FINANSE::::1) Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych /Maria Sierpińska, Tomasz Jachna. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006. Dokument Elektroniczny BG PWR, 2) Analiza finansowa jako narzędzie zarządzania finansami przedsiębiorstwa /Tadeusz Dudycz. Wrocław : Wydawnictwo Indygo Zahir Media, 2011. 3)Wprowadzenie do sprawozdawczości, analizy i informatyki finansowej /Edward Radosiński. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010. RACHUNKOWOŚĆ::::[1] Rachunkowość finansowa od podstaw /Józef Aleszczyk. Poznań : Zysk i S-ka Wydawnictwo, 2011, [2]Rachunkowość finansowa :ujęcie sprawozdawcze i ewidencyjne : podręcznik /pod red. Ewy Walińskiej ; [aut.] Ewa Walińska [et al.]. Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2010.[3] Rachunkowość finansowa /Maria Gmytrasiewicz, Anna Karmańska. Warszawa : Difin, 2006.

 

Temat: Literatura z Rachunkowości Finansowej 30 września 2014
LITERATURA PODSTAWOWA: [1] Zaawansowana rachunkowość finansowa /Teresa Martyniuk, Danuta Małkowska. Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2010. [2] Rachunkowość finansowa od podstaw /Józef Aleszczyk. Poznań : Zysk i S-ka Wydawnictwo, 2011 [3] Rachunkowość finansowa :ujęcie sprawozdawcze i ewidencyjne : podręcznik /pod red. Ewy Walińskiej ; [aut.] Ewa Walińska [et al.]. Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2010. [4] Rachunkowość finansowa /Maria Gmytrasiewicz, Anna Karmańska. Warszawa : Difin, 2006. LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA: [1] Zaawansowana rachunkowość finansowa :przykłady, zadania, testy /red. nauk. Kazimiera Winiarska ; aut. Anna Buczkowska [et al.]. Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2012. [2] Rachunkowość finansowa :ujęcie sprawozdawcze i ewidencyjne : zbiór zadań /pod red. Ewy Walińskiej ; [aut.] Ewa Walińska [et al.]. Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2010. [3] Rachunkowość finansowa od podstaw.2,Zadania z rozwiązaniami /Anna Zysnarska. Gdańsk : Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, 2011

 

 

   
 

 

   ©2002-2004 AG  

A. Groszek