Informacja o pracowniku


dr inż. Agnieszka Parkitna

  Adiunkt
  Zakład Zarządzania Finansami (Z-2)
   
 

Budynek:  B1 313

  Telefon:  (071) 320 42-39
e-mail:  agnieszka.parkitna@pwr.wroc.pl
  Adres sewisu WWW: http://www.ioz.pwr.wroc.pl/Pracownicy/Parkitna/
   
   Informacje dla studentów
   
  Konsultacje i godziny organizacyjne
 
DzieńGodzinyRodzaj spotkania
Poniedziałek 17-19 Konsultacje LETNIE 2013/2014

   
  Wiadomości dla studentów
 
Temat: urlop 10 lipca 2014
W dniach 12 lipca do 28 sierpnia przebywam na urlopie wypoczynkowym

 

Temat: odwołane konsultacje 19 marca 2014
Z powodu pobytu na dziennym oddziale w szpitalu w dniach 19 marca do 15 kwietnia konsultacje w godzinach ustalonych na stronie odwołane. W celu indywidualnego umówienia się na godziny popołudniowe proszę o kontakt email.

 

Temat: Zasady zaliczenia wykładu z Audytu 8 marca 2014
Test zaliczeniowy odbywa się na przedostatnich zajęciach

 

Temat: Literatura z przedmiotu Sprawozdawczość Wspomagana komputerowo 8 marca 2014
Literatura podstawowa: 1. Międzynarodowe Standardy Rachunkowości /Roman Seredyński [et al.]. Warszawa : Wydawnictwo Poltext, 2009. 2. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) 2007 :obejmujące wydane przez IASB dokumenty uzupełniające MSSF i MSR : przykłady ilustrujące, wytyczne stosowania, uzasadnienia wniosków - według stanu na dzień 1 stycznia 2007 r.T. 2 /[International Standards Committee Foundation ; przekł. Stowarzyszenie Księgowych w Polsce]. [Warszawa] : Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, [2007]. 3. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) 2007 :obejmujące Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) oraz Interpretacje według stanu na dzień 1 stycznia 2007 r. : kompletny tekst Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej obowiązujących na dzień 1 stycznia 2007 r.T. 1 /[International Standards Committee Foundation ; przekł. Stowarzyszenie Księgowych w Polsce]. [Warszawa] : Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, [2007].Międzynarodowe standardy rachunkowości :ogólne zasady pomiaru i prezentacji pozycji bilansu i rachunku wyników /Ewa Walińska. Kraków : Wolters Kluwer Polska, 2007. 4. Międzynarodowe standardy rachunkowości :ogólne zasady pomiaru i prezentacji pozycji bilansu i rachunku wyników /Ewa Walińska. Kraków : Wolters Kluwer Polska, 2007. 5. Źródła Internetowe( np. Ministerstwo finansów, Komisja Nadzoru Finansowego)

 

Temat: Zakres tematyczny z przedmiotu Rachunkowość Zarządcza 8 marca 2014
Zakres tematyczny Wykładu z Rachunkowości Zarządczej Wy1 Rachunkowość zarządcza – jej miejsce w systemie informacji zarządczej Wy2 Grupowanie i procedury rozliczania kosztów-zasady, etapy, kierunki Wy3 Kalkulacyjny rachunek kosztów- istota, przedmiot, zadania Wy4 Modele rachunku kosztów w rachunkowości zarządczej- istota i rodzaje: rachunek kosztów zmiennych, rachunek kosztów standardowych, rachunek kosztów działań Wy5 Inne modele rachunku kosztów: rachunek kosztów cyklu życia produktów, rachunek kosztów docelowych, rachunek kosztów ciągłego doskonalenia, rachunek kosztów jakości Wy6 Rachunkowość zarządcza w procesie zarzadzania – analiza progu rentowności Wy7 Decyzje cenowe i krótkookresowe rachunki decyzyjne Wy8 Kolokwium zaliczeniowe Zakres tematyczny ćwiczeń z Rachunkowości Zarządczej Ćw1 Grupowanie kosztów w ewidencji księgowej. Ćw2 Rozlicznie kosztów Ćw3 Kalkulacyjny rachunek kosztów Ćw4 Rachunki kosztów Ćw5 Analiza wrażliwości progu rentowności Ćw6 Ustalanie cen i wybór struktury asortymentowej i technologii Ćw7 Kolokwium zaliczeniowe

 

Temat: Literatura z przedmiotu Rachunkowości Zarządczej 8 marca 2014
LITERATURA PODSTAWOWA: [1] Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów. T. 1 /S. Sojak. Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2012. [2] Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza :teoria i praktyka /red. nauk. E. Nowak. Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011. [3] Rachunkowość zarządcza /A.A. Jaruga, P. Kabalski, A.Szychta. Warszawa : Wolters Kluwer, 2010. [4] Rachunkowość zarządcza przedsiębiorstw. Rachunek kosztów/ D. Sołtys (red), Wyd AE Wrocław 2009. LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA: [5] Rachunkowość w zarządzaniu kosztami i wynikami przedsiębiorstwa /K. Kobiela-Pionnier. Warszawa : Vizja Press & IT, 2010. [6] Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza w planowaniu i kontroli działalności /red. nauk. E.Nowak. Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010. [7] Zaawansowana rachunkowość zarządcza /E. Nowak. Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2009. [8] Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza / G. K Świderska. (red), Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2008.,

 

Temat: Literatura z Audytu 8 marca 2014
LITERATURA PODSTAWOWA: [1] Audyt finansowy w jednostkach gospodarczych :teoria i praktyka : procedury, metody i techniki badania sprawozdań finansowych /Józef Marzec, Jan Śliwa. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, 2012. [2] Audyt wewnętrzny w doskonaleniu instytucji :aspekty teoretyczno-metodologiczne i praktyczne /red. nauk. Marek Lisiński ; [aut. Edyta Bielińska-Dusza et al.]. Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2011. [3] Dokumentacja biegłego rewidenta z badania sprawozdań finansowych / Agnieszka Piechocka-Kałużna, Agnieszka Kryśkiewicz-Burnos, Radosław Kałużny ; red. nauk. Agnieszka Piechocka-Kałużna, [Dokument elektroniczny] Warszawa : Wydawnictwa Profesjonalne PWN, 2011 [4] Rachunkowość, audyt i kontrola w zarządzaniu [Dokument elektroniczny] / pod red. Ireny Sobańskiej i Mikołaja Turzyńskiego LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA: [1] Audyt finansowy /Kazimiera Winiarska. Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2009. Powtórzenie do egzaminu CIA.Cz. 1,Rola procesu audytu wewnętrznego w zakresie ładu organizacyjnego, ryzyka i kontroli /Irvin N. Gleim ; The Institute of Internal Auditors. Stowarzyszenie Audytorów Wewnętrznych IIA Polska. Warszawa : Ernst & Young Academy of Business, 2011 [2] Audit wewnętrzny według norm ISO - planowanie, realizacja, dokumetowanie i ocena / [Mirosław Lewandowski, Irena Ochyra, Dorota Konkolewska]. Warszawa : Wydawnictwo Wiedza i Praktyka, cop. 2011. [3] Audyt wewnętrzny w praktyce :audyt operacyjny i finansowy /Konrad Knedler, Mirosław Stasik ; Polska Akademia Rachunkowości. Łódź : Polska Akademia Rachunkowości, 2010 [4] Korygująca funkcja rewizji finansowej w systemie rachunkowości /Mariusz Andrzejewski. Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012..

 

Temat: Wykład z Audytu 8 marca 2014
1. Kontrola wewnętrzna, audyt i rewizja gospodarcza-pojęcia klasyfikacja i funkcje 2. Wpływ wytycznych Unii Europejskiej na wprowadzenie audytu wewnętrznego w Polsce -Zakres i standardy zastosowań audytu 3. Powiązania między audytem wewnętrznym a kontrolą wewnętrzną i audytem zewnętrznym 4. Normy wykonania zawodu biegłego rewidenta 5. Wybrane obszary audytu wewnętrznego i metodyka prac audytowych 6. Istota wiarygodności dokumentów podatkowo-księgowych, nieprawidłowości i błędy w ewidencji gospodarczej 7. Kolokwium zaliczeniowe –test 8. Poprawa

 

Temat: Zasady zaliczenia wykładu ze Sprawozdawczości wspomaganej komputerowo 8 marca 2014
Ocena końcowa jest średnia arytmetyczna z dwóch kolokwiów I . przeprowadzone jest na drugim wykładzie i zakresem obejmuje sprawozdawczość wg standardów rodzimych opartych na ustawie o rachunkowości. II na przedostatnich zajęciach wykładowych obejmujące MSR Poprawa na ostatnich zajęciach

 

Temat: Zakres tematyczny wykładu z Sprawozdawczości wspomaganej komputerowo 8 marca 2014
1. Wprowadzenie- sprawozdawczość wg ustawy o rachunkowości. 2. MSR1-Prezentacja sprawozdań finansowych 3. MSR 2 -Zapasy 4. MSR 8- Zasady (polityka) rachunkowości, zmiany wartości szacunkowych i korygowanie błędów 5. MSR 16 -Rzeczowe aktywa trwałe 6. MSR 36-Utrata wartości aktywów 7. MSR 37 -Rezerwy, zobowiązania warunkowe i aktywa warunkowe 8. MSR 38-Wartości niematerialne 9. MSR 10 -Zdarzenia następujące po dniu bilansowym 10. MSR 11-Umowy o usługę budowlaną 11. MSR 19 -Świadczenia pracownicze 12. MSR 26-Rachunkowość i sprawozdawczość Programów Świadczeń Emerytalnych 13. MSR 18 -Przychody 14. MSR 12-Podatek dochodowy 15. MSR 40 -Nieruchomości inwestycyjne 16. MSR 28-Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych 17. MSR 32 -Instrumenty finansowe- prezentacja 18. MSR 39- Instrumenty finansowe- ujmowanie i wycena 19. MSR 20 -Dotacje rządowe oraz ujmowanie informacji na temat pomocy rządowej 20. MSR 21-Skutki zmian kursów wymiany walut obcych 21. MSR 7 -Rachunek przepływów pieniężnych 22. MSR 27- Skonsolidowane i jednostkowe sprawozdania finansowe 23. MSR 17 -Leasing 24. MSR 29-Sprawozdawczość finansowa w warunkach hiperinflacji 25. MSR 33-Zysk przypadający na jedną akcję

 

Temat: Zakres tematyczny przedmiotu Rachunkowość Finansowa 12 września 2013
Zakres tematyczny wykładu z Rachunkowości Finansowej Wy1 Podstawy i zasady prawne rachunkowości., Wy2 Zasady funkcjonowania kont księgowych i typy operacji gospodarczych Wy3 Ewidencja i wycena składników bilansu Wy4 Plan kont Wy5 Przychody i koszty Wy6 Rachunek zysków i strat Wy7 Pozostałe elementy sprawozdawczości finansowej Wy8 Kolokwium zaliczeniowe Zakres tematyczny ćwiczeń z Rachunkowości Finansowej Ćw1 Klasyfikacja składników bilansu. Ćw2 Operacje gospodarcze i ich skutki Ćw3 Konta bilansowe- zasady funkcjonowania, zestawienia obrotów i sald Ćw4 Konta wynikowe- zasady funkcjonowania i ewidencji Ćw5 Kategorie kształtujące wynik finansowy Ćw6 Sprawozdawczość finansowa Ćw7 Kolokwium zaliczeniowe

 

Temat: Literatura z finansów i rachunkowośći dla osób II stopnia Zarzadząnia - studiujących wcześniej inne kierunki 4 października 2012
FINANSE::::1) Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych /Maria Sierpińska, Tomasz Jachna. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006. Dokument Elektroniczny BG PWR, 2) Analiza finansowa jako narzędzie zarządzania finansami przedsiębiorstwa /Tadeusz Dudycz. Wrocław : Wydawnictwo Indygo Zahir Media, 2011. 3)Wprowadzenie do sprawozdawczości, analizy i informatyki finansowej /Edward Radosiński. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010. RACHUNKOWOŚĆ::::[1] Rachunkowość finansowa od podstaw /Józef Aleszczyk. Poznań : Zysk i S-ka Wydawnictwo, 2011, [2]Rachunkowość finansowa :ujęcie sprawozdawcze i ewidencyjne : podręcznik /pod red. Ewy Walińskiej ; [aut.] Ewa Walińska [et al.]. Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2010.[3] Rachunkowość finansowa /Maria Gmytrasiewicz, Anna Karmańska. Warszawa : Difin, 2006.

 

Temat: Literatura do Wykładu z Rachunkowości Finansowej 4 października 2012
LITERATURA PODSTAWOWA: [1] Zaawansowana rachunkowość finansowa /Teresa Martyniuk, Danuta Małkowska. Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2010. [2] Rachunkowość finansowa od podstaw /Józef Aleszczyk. Poznań : Zysk i S-ka Wydawnictwo, 2011 [3] Rachunkowość finansowa :ujęcie sprawozdawcze i ewidencyjne : podręcznik /pod red. Ewy Walińskiej ; [aut.] Ewa Walińska [et al.]. Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2010. [4] Rachunkowość finansowa /Maria Gmytrasiewicz, Anna Karmańska. Warszawa : Difin, 2006. LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA: [1] Zaawansowana rachunkowość finansowa :przykłady, zadania, testy /red. nauk. Kazimiera Winiarska ; aut. Anna Buczkowska [et al.]. Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2012. [2] Rachunkowość finansowa :ujęcie sprawozdawcze i ewidencyjne : zbiór zadań /pod red. Ewy Walińskiej ; [aut.] Ewa Walińska [et al.]. Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2010. [3] Rachunkowość finansowa od podstaw.2,Zadania z rozwiązaniami /Anna Zysnarska. Gdańsk : Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, 2011

 

 

   
 

 

   ©2002-2004 AG  

A. Groszek