Informacja o pracowniku


dr inż. Agnieszka Parkitna

  Adiunkt
  Katedra Infrastruktury Zarządzania
   
 

Budynek:  B1 406a

  Telefon:  71 320 28 64
e-mail:  agnieszka.parkitna@pwr.edu.pl
  Adres sewisu WWW: 
   
   Informacje dla studentów
   
  Konsultacje i godziny organizacyjne
 
DzieńGodzinyRodzaj spotkania
Poniedziałek 7:30-9:00 Konsultacje zima 2016_17
Czwartek 9-11(n) Konsultacje zima 2016_17
Piątek 15-17 Konsultacje zima 2016_17

   
  Wiadomości dla studentów
 
Temat: Analiza Ekonomiczna Decyzji Biznesowych - laboratorium 5 października 2016
Cel zajęć: Celem zajęć jest wypracowanie umiejętności formułowania i przedstawiania syntetycznej oceny sytuacji finansowej podmiotu na podstawie badania jego sprawozdania finansowego poprzez zrozumienie zasad przygotowania sprawozdania finansowego jak i pogłębionej analizy problemowej przedsiębiorstwa przy wykorzystaniu możliwości arkusza kalkulacyjnego. Treść zajęć: 1. Zajęcia informacyjne: omówienie zawartości projektu, harmonogramu i sposobu prowadzenia zajęć, kryteriów zaliczenia projektu, przesłanki wyboru podmiotu do analizy 2. Podstawowe informacje o skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym 3. Analiza rentowności wybranego podmiotu 4. Badanie płynności wybranego podmiotu 5. Analiza zadłużenia i wypłacalności wybranego podmiotu 6. Badanie struktury kapitałowo majątkowej wybranego podmiotu 7. Prezentacja wyników badań na forum grupy - raport końcowy 8. Zaliczenia Warunki zaliczenia: Uzyskanie min 60 punktów na 100 możliwych. Projekt oceniony pozytywnie (max 60 punktów); prezentacja (max 15 punktów); rozwiązane zadania (15 punktów); aktywność na zajęciach (max 10 punktów). Dopuszczana jest jedna nieobecność w semestrze.

 

Temat: Analiza Ekonomiczna Decyzji Biznesowych - projekt 5 października 2016
http://www.ioz.pwr.wroc.pl/pracownicy/zabawa/EKZ2109P-15Z.html Całość informacji jest na stronie głównego prowadzącego doktora Zabawy - link powyżej

 

Temat: Zakrez tematyczny wykładu z Rachunkowości Finansowej 28 września 2016
1.Podstawy i zasady prawne rachunkowości 4h, 2.Zasady funkcjonowania kont księgowych i typy operacji gospodarczych 4h, 3.Ewidencja i wycena składników bilansu 4h, 4.Plan kont 2h, 5.Przychody i koszty 4h, 6.Rachunek zysków i strat 4h, 7.Pozostałe elementy sprawozdawczości finansowej 4h, 8.Kolokwium 2h, 9.Poprawa 2h.

 

Temat: Zakrez tematyczny wykładu z Rachunkowości Zarządczej 28 września 2016
1.Rachunkowość zarządcza – jej miejsce w systemie informacji zarządczej 2.Grupowanie i procedury rozliczania kosztów-zasady, etapy, kierunki 3.Kalkulacyjny rachunek kosztów- istota, przedmiot, zadania 4.Modele rachunku kosztów w rachunkowości zarządczej- istota i rodzaje: rachunek kosztów zmiennych, rachunek kosztów standardowych, rachunek kosztów działań 5.Inne modele rachunku kosztów: rachunek kosztów cyklu życia produktów, rachunek kosztów docelowych, rachunek kosztów ciągłego doskonalenia, rachunek kosztów jakości 6.Rachunkowość zarządcza w procesie zarzadzania – analiza progu rentowności, Decyzje cenowe i krótkookresowe rachunki decyzyjne 7.Kolokwium 8.Poprawa

 

Temat: Zakres tematów ćw Rach. Zarządczej 28 września 2016
1. Bilans 2. Grupowanie kosztów w ewidencji księgowej. 3. Rozlicznie kosztów 4. Kalkulacyjny rachunek kosztów 5. Ustalanie cen i wybór struktury asortymentowej i technologii 6. Analiza wrażliwości progu rentowności 7. Kolokwium 8. Poprawa

 

Temat: Zakres tematów ćw Rach. Finansowej 28 września 2016
1. Bilans 2.Kartkówka z klasyfikacji zasobów majątkowych i źródeł finansowania 5 min max, zajęcia z klasyfikacji zdarzeń gospodarczych i ich wpływu na sumę bilansową , typy zdarzeń, klasyfikacja operacji 3.Konta i ewidencja operacji bilansowych, zestawienie obrotów i sald, zamykanie i otwieranie kont 4.Zasady ewidencji księgowej VAT, amortyzacja i gospodarka Aktywami trwałymi 5.Ewidencja rozliczeń kosztów i przychodów, (obowiązuje III wariant ewidencji kosztów czyli, wstępne grupowanie kosztów działalności w układzie kosztów według rodzajów zespół „4”, a następnie ich rozliczanie na konta zespołu „5” według typów działalności!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 6.Przychody i koszty związane z ich osiągnięciem oraz Tworzenie wyniku finansowego i Zamykanie roku obrachunkowego tworzenie bilansu zamknięcia i RZiS, 7.Kolokwium 8.Poprawa

 

 

   
 

 

   ©2002-2004 AG  

A. Groszek